.. VARLDENS knäp­pas­te DI­E­TER

Att gå ned i vikt är ett hett öns­ke­mål hos en stor mas­sa män­ni­skor och har så va­rit länge – vil­ket har ba­nat väg för en rad knäp­pa di­e­ter ge­nom åren. Vi sä­ger ba­ra don’t try this at ho­me.

ShapeUp - - MAT & HÄLSA - av Ka­rin Nordin

#1 Bar­bi­edro­gen När: 2 0 0 0 -tal

Bar­bi­edro­gens an­vän­da­re sägs bli bru­na och överdrivet sex­sug­na, sam­ti­digt som de ra­sar i vikt – li­te som en stu­re­plans­ste­re­o­typ a’ la ti­digt 2000-tal. Pre­pa­ra­tets egent­li­ga namn är me­la­no­tan, ett syn­te­tiskt hor­mon som sti­mu­le­rar krop­pens pro­duk­tion av me­la­nin, vil­ket gör dig brun. Ap­tit­minsk­ning­en lär mest va­ra en si­do­ef­fekt, och för­mod­li­gen en stor bonus bland fan­sen. Det är olag­ligt att säl­ja, pro­du­ce­ra och im­por­te­ra me­la­no­tan, men in­te att an­vän­da.

Blir du, mot för­mo­dan, li­te ny­fi­ken på att tes­ta det här? Bland de många bi­ef­fek­ter­na fö­re­kom­mer svår hu­vud­värk, ång­est, il­lamå­en­de, dom­ning­ar och hjärt­klapp­ning. Du kan även få pig­ment­för­änd­ring­ar och i värs­ta fall hudcan­cer.

#2 Bin­ni­ke­me­to­den När: Ti­digt 1 9 0 0 -tal och fram­åt

Vi gis­sar att det här ald­rig va­rit sär­skilt van­ligt, av up­pen­ba­ra skäl. Men det lär fak­tiskt ha hänt att män­ni­skor fri­vil­ligt ätit ägg från bin­ni­ke­mask i syf­te att bli sma­la­re. Så sent som 2010 var­na­de lä­ka­re i Hong Kong för att vis­sa hem­si­dor bör­jat säl­ja bin­ni­ke­mask-ägg, skri­ver The Te­le­graph. En kvin­na i Ihoa, USA, rap­por­te­ra­des 2013 ha fått upp­sö­ka sjuk­hus ef­ter att ha ätit bin­ni­ke­mask som hon köpt på nä­tet.

Det fun­ge­rar så att masken flyt­tar in i tar­men och äter upp en del av den mat som pas­se­rar. Ju stör­re masken blir, desto mer äter den och du blir allt sma­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.