Bli snab­ba­re med in­ten­si­va in­ter­vall­pass

Om du vill bli en snab­ba­re lö­pa­re så är in­ter­val­ler nå­got av ett mås­te. Dess­utom tyc­ker många att de gör trä­ning­en ro­li­ga­re.

ShapeUp - - WORKOUT -

Su­per­tus­ning­ar

ed hjälp av su­per­tus­ning­ar kom­mer du snart att springa di­na kilo­me­ter snab­ba­re än ti­di­ga­re.

Gör så här: Spring in­ter­val­ler­na en­ligt upp­läg­get 100 me­ter + 200 me­ter + 300 me­ter + 400 me­ter = 1 000 me­ter. Mel­lan var­je in­ter­vall ska du stå och vi­la, gå el­ler jog­ga.

Py­ra­midin­ter­val­ler

Det här är ett ro­ligt pass som hål­ler mo­ti­va­tio­nen på topp. är det är som job­bi­gast vet du att

in­ter­val­ler­na blir kor­ta­re och kor­ta­re, vil­ket gör att du är pep­pad ge­nom he­la pas­set.

Gör så här: Spring allt du kan en­ligt föl­jan­de upp­lägg: 100 me­ter – 200 me­ter – 400 me­ter – 800 me­ter – 400 me­ter – 200 me­ter – 100 me­ter. Vi­la el­ler jog­ga mel­lan var­je spurt.

Kom­pis­pass

ör det här pas­set krävs att ni är två per­so­ner. a med dig en kom­pis och trä­na till­sam­mans.

Gör så här: Ut­se en run­da som är 300-400 me­ter lång. Spring allt ni kan i varsin rikt­ning. När ni se­dan möts vi­lar ni i cir­ka 30 se­kun­der. Vänd och spring så fort ni kan till­ba­ka till star­ten. Ta en halv mi­nuts pa­us och upp­re­pa igen. Sat­sa på 10-16 spur­ter var.

Ha så kul! rä­na med en kom­pis = dub­belt så ro­ligt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.