Mo­ti­va­tions­maxa

En av de sto­ra ut­ma­ning­ar­na är som be­kant att få trä­ning­en att bli av. är är tre mo­ti­ve­ran­de tips.

ShapeUp - - WORKOUT -

#1 Syf­te & va­ri­a­tion

Se till att ha ett tyd­ligt syf­te med var­je pass. Lång­pass övar ut­hål­lig­he­ten och in­ter­val­ler plus­sar på din snabb­het. Back­löp­ning ger styr­ka och tek­nik me­dan ter­räng­löp­ning är bra ba­lan­s­trä­ning. Traillöp­ning, vil­ket sker i gröv­re ter­räng, på små sti­gar med röt­ter och ste­nar, övar fokus, när­va­ro och ba­lans.

Ge­nom att va­ri­e­ra trä­ning­en fö­re­byg­ger du ska­dor, du blir star­ka­re och snab­ba­re och dess­utom blir löp­ning­en så myc­ket ro­li­ga­re.

#2 Lyss­na & njut

Lad­da upp med underhållning – bra mu­sik el­ler kanske en in­tres­sant podd el­ler ljud­bok som får dig att läng­ta ut i lö­par­spå­ret.

#3 Spring & so­ci­a­li­se­ra

Om du gil­lar att trä­na till­sam­mans med and­ra kan en lö­par­kom­pis el­ler att springa i en grupp med and­ra va­ra väl­digt mo­ti­ve­ran­de.

ol­la vil­ka l pa­ri­ni­ti­a­tiv som finns där du bor. Vis­sa fö­re­tag, som till ex­em­pel Ni­ke och Adi­das, er­bju­der gra­tis grupp­trä­ning med lö­par­coacher var­je vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.