... SOM VILL BLI STAR­KA­RE:

ShapeUp - - WORKOUT -

Här är ett 20 mi­nu­ters styrke­pro­gram med fokus på be­nen (knä­böj). Du kan även väl­ja and­ra öv­ning­ar – allt ut­i­från vil­ken mus­kel­grupp du vill trä­na, ex­em­pel­vis crun­ches för ma­gen el­ler bur­pe­es som in­vol­ve­rar he­la krop­pen. För att få en rik­tigt bra mus­kel­till­växt be­hö­ver du ak­ti­ve­ra och sti­mu­le­ra sto­ra mus­kel­grup­per. Var­för in­te var­va någ­ra oli­ka öv­ning­ar?

Steg 1

Värm upp or­dent­ligt i minst 7 mi­nu­ter. Bör­ja med en lugn pro­me­nad och öka suc­ces­sivt far­ten. Trä­nar du in­om­hus kan du till ex­em­pel vär­ma upp ge­nom att gå upp­för och ner­för en trap­pa.

Steg 2

Ut­för så många knä­böj som du kan un­der 20 se­kun­der. Du kan gö­ra öv­ning­en med en­bart kropps­vikt el­ler med ex­em­pel­vis hant­lar.

Steg 3

Vi­la i 20 se­kun­der.

Steg 4

Ut­för åte­ri­gen max an­tal knä­böj un­der 20 se­kun­der. Vi­la där­ef­ter i 20 se­kun­der och var­va se­dan in­ter­val­ler och vi­la i 10 mi­nu­ter.

Steg 5

Var­va ner med minst 3 mi­nu­ters pro­me­nad el­ler an­nan lugn rö­rel­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.