Arm­gång

ShapeUp - - WORKOUT -

Arm­gång kan gö­ras på oli­ka sätt, och har du en ställ­ning där du kan gö­ra häng­an­de arm­gång så är det ka­non. An­nars ut­ma­nar även den­na va­ri­ant över­kropps­styr­ka och kropps­kon­troll or­dent­ligt.

Gör så här:

Grep­pa de två stäng­er­na med varsin hand, och häv dig upp. Spänn co­re­mus­ku­la­tu­ren så du be­hål­ler en rak och fin håll­ning.

Lyft fram en av hän­der­na och pla­ce­ra den läng­re fram på stång­en, för att se­dan föl­ja ef­ter med den and­ra.

Känner du att du har koll på lä­get kan du se­dan gö­ra rö­rel­sen bak­åt för att ut­ma­na ko­or­di­na­tion li­te ex­tra.

Tänk på: För­sök hål­la ax­lar­na sänk­ta och in­te spän­na nac­ken allt­för myc­ket.

Reps: Val­fri längd, men att bör­ja med någ­ra me­ters gång pas­sar för ny­bör­ja­ren.

A

B

C

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.