Dips

ShapeUp - - WORKOUT -

e esta uteg har spe­cie a st ning­ar r att g ra dips, men om det sak­nas går det pre­cis li­ka bra att ut­fö­ra öv­ning­en mot en bänk el­ler lik­nan­de.

Gör så här:

Hit­ta en la­gom hög bänk el­ler ställ­ning, pla­ce­ra hän­der­na bakom dig och sträck ut be­nen.

Pres­sa ihop arm­bå­gar­na och sänk ned krop­pen mot mar­ken och pus­ha se­dan upp igen.

Tänk på: Att rö­ra höf­ten i en rak lin­je ned mot mar­ken och se­dan upp igen, istäl­let för att skju­ta den fram och upp vil­ket gör det svå­ra­re för dig att verk­li­gen kom­ma åt att ar­be­ta or­dent­ligt med rätt musk­ler.

Reps: 10 reps x 3

A

B

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.