Markyft med stock

ShapeUp - - WORKOUT -

En av de bäs­ta öv­ning­ar du kan gö­ra (om du gör den rätt!). Du ar­be­tar med al­la musk­ler i krop­pen, vil­ket gör den myc­ket ef­fek­tiv.

Gör så här:

Ställ dig nä­ra vik­ten du skall lyf­ta, oav­sett om det är en stock på utegymmet el­ler en skiv­stång på gym­met.

Ta ett an­de­tag och grep­pa vik­ten. Brös­ta upp dig och tänk se­dan på att ehål­la en fin håll­ning ge­nom he­la öv­ning­en.

Lyft upp vik­ten ge­nom att dra den nä­ra krop­pen tills du står upp­rätt med sträckt höft.

Tänk på: Det vik­ti­gas­te även här är att nac­ken är i en ne­u­tral po­si­tion, så fäst blic­ken snett fram­för dig.

Reps: 8 reps x 3

A

B

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.