Ut­veck­la ett eget trä­nings­kon­cept

ShapeUp - - WHAT'S UP -

yc­ker du att det sak­nas nå­got i da­gens trä­nings­ut­bud ka­pa ett eget trä­nings­kon­cept Det gjorde ischa trind­stedt när hon och kom­pi­sen ebasti­en ut­o­lo arou­daye drog igång fö­re­ta­get Wörk­out för fy­ra år se­dan.

PISCHA STRINDSTEDT OCH kom­pi­sen Se­basti­en Cu­to­lo Ma­rou­daye trä­na­de själ­va en hel del bootcamps men tyck­te att de sak­na­de den ge­men­ska­pen ett bootcamp ska ha.

– Det var myc­ket skrik och skräm­sel­tak­ti­ker

men un­der ytan, om man skra­pa­de, sak­na­des ibland kun­skap och grund till var­för man trä­na­de på det sät­tet man gjorde, sä­ger Pischa.

De vil­le ska­pa ett kon­cept i ett po­si­tivt kli­mat där del­ta­gar­na kän­de sig sed­da, med stort fokus på kun­skap. Del­ta­gar­na skul­le få så myc­ket in­for­ma­tion om sin egen kropp som möj­ligt och lä­ra sig var­för de gör vis­sa sa­ker och öv­ning­ar.

Ef­ter ett år kän­de Pischa för att vi­da­re­ut­veck­la kon­cep­tet, me­dan kom­pi­sen vil­le fo­ku­se­ra på sitt ar­be­te som per­son­lig trä­na­re. De gick skil­da vägar och då ha­de hon fria hän­der att ta kon­cep­tet än­nu läng­re.

– Den här bran­schen är in­te lätt att arm­bå­ga sig fram i, men ge­nom mi­na år i den skul­le jag sä­ga att kun­skap all­tid kom­mer längst. Läs på, vet vad du pra­tar om och tro sten­hårt på vad du gör. Ge in­te upp för ti­digt och byt in­te ba­na för of­ta med nya idéer, det gör att du för­vir­rar folk med vad du gör. Hit­ta det du tyc­ker är ro­li­gast och brin­ner för, det gör all­ting lät­ta­re och mer tro­vär­digt, tip­sar Pischa Strindstedt.

ischa trind­stedt upp­da­te­ra­de bootcamp-kon­cep­tet, vil­ket blev en suc­cé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.