" No­ja in­te över fem el­ler sju ki­lo över­vikt"

ShapeUp - - WORKOUT - Ör­jan Ek­blom, dok­tor i fy­si­o­lo­gi.

Vem har sagt att dröm­krop­pen mås­te va­ra slank? Tvärtom kan någ­ra extra­ki­lon va­ra bra, me­nar Ör­jan Ek­blom, dok­tor i fy­si­o­lo­gi.

HAR DU EN BILD AV hur du skul­le vil­ja att din kropp ser ut? Är den kanske någ­ra ki­lon lät­ta­re? Kanske li­te fas­ta­re? Då är det här go­da nyheter för dig! En­ligt Ör­jan Ek­blom, dok­tor i fy­si­o­lo­gi och do­cent i id­rotts­ve­ten­skap, är en smal kropp in­te all­tid det ide­a­la – ut­an sna­ra­re en stark och ”ro­bust”.

– Just ro­bust­he­ten är bra, även om den kanske in­te all­tid pas­sar in i rå­dan­de ide­al. Du be­hö­ver helt en­kelt en kropp som fun­ge­rar i var­da­gen med allt vad den in­ne­bär. Där­för är det bätt­re att byg­ga upp sig i stäl­let för att ban­ta.

Att väga någ­ra ki­lon för myc­ket är ing­et att oroa sig för, me­nar han.

– No­ja in­te över fem el­ler sju ki­los över­vikt. Det är in­te så far­ligt, spe­ci­ellt in­te för kvin­nor. Hos dem sit­ter näm­li­gen ex­tra­ki­lo­na of­tast kring rum­pa och lår, och då är det säl­lan skad­ligt. Det är fram­för allt buk­fet­man man ska se upp med.

Men även om det in­te är skad­ligt med en li­ten ver­vikt finns det na­tur­ligt­vis per­so­ner som mår då­ligt av si­na extra­ki­lon.

et finns i land en upp at­t­ning att den som är rund är lat, men det stäm­mer in­te. Den bil­den kan ju gö­ra att man som över­vik­tig mår då­ligt. Men det är bätt­re att tyc­ka om sig själv som man är, i stäl­let för att lyss­na på vad and­ra tyc­ker, sä­ger Ör­jan Ek­blom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.