#6 På­stå­en­de: ”Krop­pen ab­sor­be­rar upp till 60 pro­cent av det du smör­jer dig med”

ShapeUp - - STIL & BEAUTY -

BAK­GRUND: ntro­po­so­fis­ka eko­va­ru­mär­ket We­le­da har kam­pan­jat och fö­re­läst med på­stå­en­det om krop­pens

ab­sorp­tions­för­må­ga i fokus. ”En ame­ri­kansk un­der­sök­ning vi­sa­de att upp till 60 pro­cent togs upp av hu­den där den är tunn. Om in­te hu­den skul­le ta upp det som ap­pli­ce­ras på den så skul­le till ex­em­pel in­te ni­ko­tin­plås­ter fun­ge­ra”, sä­ger Em­ma

Ber­gqvist, nor­disk mark­nads­chef och ta­les­per­son för We­le­da.

KEMISTEN SÄ­GER: 60 pro­cent är ing­et an­nat än en siff­ra helt ta­gen ur luf­ten, me­nar Ma­rie Lodén, apo­te­ka­re och do­cent i ex­pe­ri­men­tell der­ma­to­lo­gi. ”Mäng­den som går in i krop­pen är på sin höjd nå­gon pro­cent av det vi lagt på hu­den. Even­tu­el­la spår­mäng­der av till­sat­ser som an­vänds i od­ling­en av ic­ke-eko­lo­gis­ka rå­va­ror har ing­en in­ver­kan på krop­pen”, sä­ger hon.

GENMÄLE: ”Oav­sett hur myc­ket som tas upp så tyc­ker jag att man ska gö­ra ett med­ve­tet val vad man smör­jer sitt störs­ta or­gan med. Hu­dens bar­riär är in­te all­tid in­takt och vi män­ni­skor är ra på att rst ra den , sä­ger mma erg vist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.