#8 På­stå­en­de: ”Na­tur­li­ga ke­mi­ka­li­er är bätt­re än syn­te­tis­ka”

ShapeUp - - STIL & BEAUTY -

BAK­GRUND: En ty­pisk mor­gonru­tin kan in­ne­hål­la 200 oli­ka ke­mi­ka­li­er – helt i

onö­dan, sä­ger svens­ka eko­va­ru­mär­ket Estel­le & Thild. ”Syn­te­tis­ka, ore­na ingre­di­en­ser kan ska­da bå­de hu­den och krop­pen”, sä­ger fö­re­ta­gets hem­si­da. ”Det är onö­digt att ut­sät­ta sig r en syn­te­tisk cock­tail, när det finns na­tur­li­ga al­ter­na­tiv som är ätt­re r åde häl­sa och mil­jö”, sä­ger Per­nil­la Rönnberg, grun­da­re av Estel­le & Thild.

KEMISTEN SÄ­GER: Att va­ra rädd för syn­te­tis­ka ke­mi­ka­li­er är att va­ra rädd för fel sa­ker, an­ser Pär Svahn­berg, dok­tor i or­ga­nisk ke­mi. ”Ekologiskt be­skrivs som na­tur­ligt och här­ligt, i kon­trast till ’hems­ka’, syn­te­tis­ka ke­mi­ka­li­er. Na­tur­ligt är in­te all­tid mil­da­re, och rent tox­i­ko­lo­giskt är det gans­ka me­nings­löst med upp­del­ning­en av na­tur­li­ga och syn­te­tis­ka ke­mi­ka­li­er”, sä­ger han.

GENMÄLE: "För mig är va­let en­kelt, men jag för­står att man för­sva­rar det man har med näb­bar och klor. Det är myc­ket bil­li­ga­re att pro­du­ce­ra syn­te­tis­ka va­ror”, sä­ger Per­nil­la Rönnberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.