Så här gör du!

ShapeUp - - DU & LIVET -

Välj en bra plats och tid

Steg ett för tantriskt sex är att ska­pa en he­lig plats. Hur en så­dan ska se ut och hur det går till är för­stås upp till dig och din part­ner. Men att tän­da doft­ljus, bäd­da med fi­na ädd­set, sät­ta på lugn mu­sik och häl­la upp ett glas vin är på­lit­li­ga tips som un­ge­rar r de fles­ta.

Se ock­så till att ni har gott om tid på er och att det in­te finns nå­got som stres­sar minst två tim­mar är bra att pla­ne­ra in.

Snab­bi­sar i all ära, men de mat­char in­te med tantra­sex.

Gör det be­kvämt

Dra kanske in­te på dig din gam­la slit­na hoodie, men det är än­då vik­tigt att kän­na sig be­kväm. Om det in­ne­bär mat­chan­de un­der­klä­der i sa­tin el­ler bo­mulls­tro­sor och t-shirt är en smak­sak. Det vik­ti­ga är att du känner dig be­kväm. Att du kan va­ra dig själv är centralt.

Vis­sa vill va­ra helt nak­na från bör­jan me­dan and­ra vill klä av sig un­der ti­den, li­te i ta­get. För­sök ock­så att va­ra av­slapp­nad och öp­pen trots att det ibland kanske känns märk­ligt och li­te pin­samt. Låt det ba­ra va­ra och gå in för att ge det ett för­sök.

om i synk med din part­ner

För att du och din part­ner ska kom­ma i rätt stäm­ning är det of­ta en bra start att sit­ta till­sam­mans på säng­en, lyss­na på mu­sik och tit­ta in i varand­ras ögon un­der en hel låt. På så sätt blir man mer när­va­ran­de.

Tes­ta ock­så gär­na att syn­kro­ni­se­ra and­ning­en un­der ti­den.

Åte­ri­gen, det kan kän­nas stelt och pin­samt i bör­jan men strun­ta i det och ge det ett är­ligt för­sök. Snart kom­mer ni upp­täc­ka hur skönt det känns när må bra-hor­mo­ner­na sköl­jer över er och pir­ret kom­mer smy­gan­de.

Var etttt med di­na käns­lor

Ge­nom tantra­sex­ets gång är det vik­tigt att in­te tryc­ka bort de käns­lor som dy­ker upp ut­an att lå­ta dem va­ra med i bil­den. Känner du dig li­te spänd? An­das ge­nom det tills du slapp­nar av.

Ge­nom att lå­ta käns­lor­na va­ra när­va­ran­de kan du och din part­ner få en när­ma­re kon­takt, nå­got som är nöd­vän­digt för bra tantriskt sex.

åt det över­gå i mas­sage

En tant­risk mas­sage bör­jar med en m uk, fl rtig e rö­ring av krop­pens ic­kee­ro­ge­na zo­ner. Vis­sa tyc­ker om att an­vän­da fjäd­rar, sil­ke, varmt vax el­ler is för att ska­pa oli­ka sor­ters käns­lor.

Be­rö­ring­en kan bli allt mer sex­u­ell me­dan ti­den går dock är var­ken pe­netra­tion el­ler or­gasm må­let för tantriskt sex.

esta ab-yum­po­si­tio­nen

Yab-Yum-po­si­tio­nen är en ställ­ning som kan gö­ras med el­ler ut­an klä­der. I po­si­tio­nen sit­ter tra­di­tio­nellt man­nen med si­na ben korslag­da och kvin­nan i hans knä vänd mot ho­nom men det fun­kar såklart li­ka bra oav­sett vil­ket kön man har.

Ni ska se­dan om­fam­na varand­ra och syn­kro­ni­se­ra era an­de­tag.

jut av en tant­risk kyss

En tant­risk kyss är un­ge­fär som en van­lig kyss men i slow mo­tion. Den­na kan med för­del gö­ras i Yab-yum­po­si­tio­nen och det går till så att ni kom­mer nä­ra varand­ra, an­das till­sam­mans och kys­ser varand­ra lång­samt och sen­su­ellt.

ch så ti­till se et

När ni så bli­vit full­stän­digt när­va­ran­de kan ni över­gå till mer se uel­la ak­ter el­ler in­te. Allt be­ror hur man själv känner och vad man själv vill.

Om man vill ha sex ska man tän­ka på att fort­sät­ta va­ra mind­ful, lå­ta var­je rö­rel­se ta tid och kän­na in allt som sker.

Tänk att kom­ma så långt från en jakt mot ett kli­max som det ba­ra går och istäl­let nju­ta av var­je se­kund.

Vå­gar du pro­va?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.