KYNTTILÄIN TAIKAA

Taianomainen Joulu - - 11. Joulukuuta -

Elä­vä va­lo suo­jaa pi­mey­den voi­mil­ta ja si­tä on­kin käy­tet­ty us­kon­nol­li­sis­sa ri­tu­aa­leis­sa eri ai­ka­kausi­na ja kai­kis­sa kult­tuu­reis­sa. Va­lo on sym­bo­li sil­le, et­tä on ole­mas­sa ih­mis­tä suu­rem­pia voi­mia. Pol­tam­me kynt­ti­löi­tä, kun muis­te­lem­me vai­na­jia tai kun ru­koi­lem­me se­kä ad­vent­tiai­kaan. Elä­vä va­lo on pa­haa vas­taan tais­te­le­vien hy­vien voi­mien sym­bo­li. Olet var­mas­ti it­se­kin teh­nyt kynt­ti­lä­tai­ko­ja. Olet­ko pu­hal­ta­nut syn­ty­mä­päi­vä­ka­kun kynt­ti­lät sam­muk­siin? Sil­loin to­teu­tuu kol­me maa­gis­ta pe­ri­aa­tet­ta: kes­kit­ty­mi­nen, tah­don­voi­ma ja mie­li­ku­vi­tuk­sen käyt­tö. Syn­ty­mä­päi­vä­san­ka­ri kes­kit­tyy ka­kun pääl­lä ole­viin kynt­ti­löi­hin, sul­kee sil­män­sä ja ku­vit­te­lee mie­les­sään jo­tain, mi­tä toi­voo, ja pu­hal­taa kynt­ti­lät sam­muk­siin. Sit­ten voi jää­dä odot­ta­maan toi­vo­muk­sen to­teu­tu­mis­ta ja osoit­taa tah­don­voi­maa, kun ei ker­ro muil­le omaa toi­vo­mus­taan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.