VEIVÄTKÖ KRIS­TI­TYT MEILTÄ JOU­LUN?

Taianomainen Joulu - - 1. Joulupäivä -

On epä­var­maa, syn­tyi­kö Jee­sus juu­ri tä­nä päi­vä­nä, mut­ta vuon­na 350 pää­tet­tiin, et­tä 25. jou­lu­kuu­ta juh­li­taan hä­nen syn­ty­mä­päi­vään­sä. En­sim­mäi­set kris­ti­tyt ajat­te­li­vat ku­ten kreik­ka­lai­set ja roo­ma­lai­set en­nen hei­tä, et­tä suu­ret ku­nin­kaat elä­vät ko­ko­nai­sia vuo­sia, jo­ten jos Jee­sus kuo­li 25. maa­lis­kuu­ta, hän oli siin­nyt sa­mai­se­na päi­vä­mää­rä­nä. Se on yh­dek­sän kuu­kaut­ta en­nen 25. jou­lu­kuu­ta, ja sik­si Jee­suk­sen syn­ty­mä­päi­väk­si va­li­koi­tui juu­ri tuo päi­vä. Vaik­ka on­kin help­po aja­tel­la, et­tä kris­ti­tyt ”ot­ti­vat jou­lun” ja muut­ti­vat sen kris­til­li­sik­si juh­lak­si, näin ei voi kui­ten­kaan suo­ra­nai­ses­ti väit­tää. Poh­jois­mais­sa jou­lua vie­tet­tiin il­mei­ses­ti al­ku­jaan tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, mut­ta se siir­ret­tiin sit­tem­min kris­til­li­sen jou­lu­juh­lan ajan­koh­taan, jo­ka oli jo vuo­si­sa­to­ja ol­lut elä­vä pe­rin­ne jou­lu­kirk­koi­neen ja syn­ty­mä­päi­vi­neen Ete­lä-eu­roo­pas­sa. Vaik­ka tie­däm­me ny­kyi­sin, et­tä Jee­sus ei ken­ties syn­ty­nyt juu­ri jou­lu­päi­vä­nä ei­kä edes vuon­na nol­la, päi­vä­mää­rää ei nyt enää voi sil­lä pe­rus­teel­la vaih­taa. Kris­ti­nus­kon tär­kein sa­no­ma ei si­tä pait­si suin­kaan ole Jee­suk­sen syn­ty­män päi­vä­mää­rä ja -vuo­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.