Tai­an­omai­nen Jou­lu

Taianomainen Joulu - - 13. Tammikuuta -

Tie­sit­kö, et­tä mo­net jou­lu­pe­rin­teis­täm­me ovat ke­hit­ty­neet mui­nai­sis­ta isis­ta pa­ka­nal­li­sis­ta ri­tu­aa­leis­ta? Ne oli­vat ylei­siä kau­an au­an en­nen kuin kris­ti­nus­ko tu­li tun­ne­tuk­si Suo­mes­sa ja Poh­jois­mais­sa ja jou­lus­ta ou­lus­ta tu­li kris­til­li­nen juh­la. Ri­tu­aa­lit ovat pe­räi­sin ajal­ta, jol­loin jou­lu­juh­las­sa a oli ta­pa­na uh­ra­ta eläi­miä ja jo­pa ih­mi­siä. Mo­net van­hois­ta poh­joi­sis­ta pe­rin­teis­tä ovat säi­ly­neet, ja niis­tä on tul­lut osa kris­til­lis­tä juh­laam­me. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si ton­tut, jou­lu­puk­ki, jou­lu­juo­mat ja mo­net muut jou­luun liit­ty­vät hah­mot ja ta­vat. Tä­män kir­jan kum­mal­li­sis­sa, sa­la­pe­räi­sis­sä ja maa­gi­sis­sa ta­ri­nois­sa ker­ro­taan, mi­ten van­ha poh­jois­mai­nen kult­tuu­ri­his­to­riam­me on vai­kut­ta­nut ja vai­kut­taa edel­leen jou­luan­jan viet­toon. Kir­jan ku­vat he­rät­tä­vät muis­to­ja ja saa­vat hy­myi­le­mään. Ta­ri­nat he­rät­tä­vät kai­puu­ta tai läm­pi­miä muis­to­ja. Ne saat­ta­vat myös tuo­da mie­leen hen­ki­löi­tä, jot­ka ei­vät ole enää kes­kuu­des­sam­me? An­na ta­ri­noi­den joh­dat­taa men­nei­den ai­ko­jen tun­nel­miin!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.