2. Jou­lu­kuu­ta – Tai­a­no­ma­set yöt

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Ha­luai­sit­ko si­nä­kin as­tua tä­män ja toi­sen maa­il­man vä­lil­lä ole­van tai­an­omai­sen ra­jan yli? Ha­luat­ko koh­da­ta yli­luon­nol­li­sen maa­il­man? Vai toi­vot­ko it­sel­le­si maa­gi­sia voi­mia? Se on­nis­tuu par­hai­ten jo­nain tai­an­omai­se­na pi­meä­nä yö­nä, ja tal­viai­kaan nii­tä riit­tää. Sil­loin elä­vät kuol­leet, hen­get ja muut pi­mey­den voi­mat tu­le­vat esiin pii­lois­taan. Jot­kin yöt ovat vaa­ral­li­sem­pi kuin toi­set. Sil­loin pi­meän voi­mat ovat ak­tii­vi­sem­pia kuin muul­loin. Nii­tä öi­tä ovat Lucian päi­vän jäl­kei­nen yö, jou­lu­yö, uu­den­vuo­de­nyö ja vaa­ral­li­sim­mil­laan voi­mat ovat, jos jo­kin näis­tä sat­tuu tors­tail­le. Tors­tai on Tor-ju­ma­lan päi­vä, jol­loin ra­ja mei­dän ja sa­lais­ten voi­mien vä­lil­lä on kaik­kein hel­poin­ta ylit­tää .

Sa­non­ta kuu­luu, et­tä jos ha­lu­aa löy­tää sa­lai­sen kät­kön, kan­nat­taa et­siä tors­taiyö­nä. Kun hä­mä­rä las­keu­tuu, tu­lee il­ta, tors­tai kään­tyy per­jan­taik­si ja al­kaa Frig­gin päi­vä. Frigg on Odi­nin vai­mo ja kai­kis­ta ju­ma­lat­ta­ris­ta mah­ta­vin. Frigg käy tors­tai-il­tai­sin To­rin kans­sa var­mis­ta­mas­sa, et­tä värt­ti­nä saa le­vä­tä. Jos olet vii­kon mui­na päi­vi­nä uut­te­ra ja ai­kaan­saa­pa, voit suo­da it­sel­le­si va­paan het­ken To­rin ja Frig­gin kun­niak­si ja an­taa värt­ti­nän le­vä­tä.

Tor on kaut­ta ai­ko­jen ol­lut suo­sit­tu ju­ma­la, jo­ta kan­sa ha­lusi pi­tää suo­tui­sa­na, ja van­han pi­ha­ton­tun kun­niak­si tors­tai oli­kin py­hä­päi­vä. Sil­loin pi­ha­ton­tul­le tar­joil­tiin puu­roa ja mie­lui­ten myös olut­ta, kos­ka on ton­tun va­paa­päi­vä ja työt jat­ku­vat vas­ta per­jan­tai­na. Eh­kä van­hat ton­tut oli­vat To­rin ala­mai­nen?

Tai­an­omai­set yöt oli­vat kan­sal­le tut­tu­ja jo kau­an en­nen kuin ker­to­mus Kris­tuk­ses­ta saa­pui Poh­jo­laan. He tie­si­vät, et­tä tors­tai-il­tai­sin voi jät­tää tie­tyt ar­kias­ka­reet vä­liin. Sil­loin ei saa keh­rä­tä, ku­toa ei­kä ha­ka­ta polt­to­pui­ta. Tont­tua ei saa häi­ri­tä, kun sil­lä on le­po­päi­vä?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.