3. Jou­lu­kuu­ta – Jou­lu­ruusu

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Jou­lu­kuus­sa luon­to on tal­vi­le­vos­sa. Maa on lu­men ja jään pei­tos­sa ja jään al­la ke­vät- ja ke­sä­ku­kat ovat le­po­ti­las­sa. Niin myös eräs sin­ni­käs, jo­ka pyr­kii ylös ja esil­le. Sen ni­mi on Hel­le­bo­rus­ni­ger, jou­lu­ruusu. Vaik­ka ni­ger kas­vin tie­teel­li­ses­sä ni­mes­sä viit­taa mus­taan, it­se kuk­ka ei ole mus­ta vaan sen juu­ret. Ta­ri­nan mu­kaan jou­lu­ruusu kuk­ki mus­ta­na ai­na sii­hen as­ti, kun­nes Jee­sus­lap­si syn­tyi. Vas­ta sil­loin sen ku­kis­ta tu­li val­koi­set.

Val­kois­ta jou­lu­ruusua on käy­tet­ty kan­san­pa­ran­nuk­ses­sa usei­ta tu­han­sia vuo­sia ja ny­kyi­sin sii­tä val­mis­tet­tu­ja roh­dok­sia saa vain re­sep­til­lä. Se si­säl­tää ai­nei­ta, jot­ka kiih­dyt­tä­vät sy­dä­men ja koh­dun toi­min­taa. Sen vuok­si jou­lu­ruusua on­kin käy­tet­ty ras­kau­den kes­keyt­tä­mi­seen – to­sin äi­din hen­gen­me­ne­tyk­sen uhal­la. Si­tä on käy­tet­ty myös si­sä­lois­ten, täi­den ja kirp­pu­jen hää­tä­mi­seen.

Tum­ma­pärs­kä­juu­ri

Kas­vin kui­va­te­tuis­ta ja jau­he­tus­ta juu­res­ta saa voi­ma­kas­ta ai­vas­tus­pul­ve­ria. Van­han kan­san mu­kaan kun­non nu­ha aut­taa se­kä epi­lep­si­aan, hal­vauk­siin et­tä mie­li­sai­rauk­siin. Kä­si­tyk­sen mu­kaan ai­mo ai­vas­tus puh­dis­taa ai­vot ja lie­vit­tää pai­net pai­net­ta niin, et­tä ih­mi­nen pa­ran­tuu.

En­nen ai­kaan psyyk­kis­ten sai­rauk­sien us­kot­tiin joh­tu­van n ih­mi­seen aset­tu­neis­ta pa­hois­ta hen­gis­tä ja sik­si pa­hat hen­get yri­tet­tiin hää­tää. Carl von L Linné oli se­kä kas­vi­tie­tei­li­jä et­tä lää­kä­ri, ja hän an­toi jou­lu­ruusu jou­lu­ruusul­le ul­le ni­mek ni­mek­si ”fu­ga de­mo­num”, jo­ka tar­koit­taa de­mo­nien pa­koa. Jou­lu­ruusua Jou­lu­ruusu a käy­tet­tiin käy­tet­tii pa­ho­lai­sen kar­kot­ta­mi­seen se­kä ma­sen­nuk­sen ja ma­nian hoi­toon. Jou­lu­ruusua Jo ou­lu­ruusu ei sil­ti ole pak­ko syö­dä vaan sen voi si­joit­taa ta­lon rap­pusil­le ko­rist ko­ris­teek­si. teek­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.