4. Jou­lu­kuu­ta – Py­hän Bar­ba­ran mes­su

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Rii­musau­vas­sa: Py­hän Bar­ba­ran mes­sun sym­bo­li.

Jou­lu­kuun nel­jän­nen päi­vän koh­dal­la rii­musau­vas­sa nä­kyy tor­ni, miek­ka tai tu­len­lies­ka. Rii­musau­va on kuin van­han­ai­kai­nen al­ma­nak­ka ajal­ta, jol­loin ih­mi­set ei­vät vie­lä osan­neet lu­kea. Sii­hen on kai­ver­ret­tu sym­bo­le­ja vuo­den tär­keim­pien päi­vien mer­kik­si. Py­hän Bar­ba­ran juh­laa vie­te­tään Ni­ko­me­dian py­hän Bar­ba­ran muis­tok­si, vaik­ka hä­net ken­ties tun­ne­taan­kin pa­rem­min Täh­kä­pää-sa­dus­ta, jol­le hän on an­ta­nut ai­heen. Ku­vi­tel­la, et­tä 300-lu­vul­la eli ai­van to­del­li­nen Täh­kä­pää! Nei­to, jon­ka hä­nen isän­sä sul­ki tor­niin useak­si vuo­dek­si suo­jel­lak­seen ty­tär­tään kris­ti­nus­kon vai­kut­teil­ta ja lu­kui­sil­ta ko­si­joil­ta. Ko­si­joi­ta oli pal­jon, sil­lä Bar­ba­ra oli kau­nis niin si­säi­ses­ti kuin ul­koi­ses­ti­kin. Nuo­ri nei­to van­git­tiin ja hän­tä ki­du­tet­tiin hä­nen us­kon­sa vuok­si. Ta­ri­nan mu­kaan hän ot­ti mat­kal­laan van­ki­laan mu­kaan­sa kir­si­kan­puun ok­san, aset­ti sen ve­teen, ja hä­nen kuo­lin­päi­vä­nään kir­si­ka­nok­sa puh­ke­si kuk­ki­maan. Se ta­pah­tui 4. jou­lu­kuu­ta vuon­na 306, ja ny­kyi­sin Bar­ba­ra on yk­si nel­jäs­tä­tois­ta hä­däs­sä aut­ta­vas­ta py­hi­myk­ses­tä, joi­ta voi­daan kut­sua apuun hä­tä­ti­lan­teis­sa. Bar­ba­ra on ilo­tu­li­tuk­sen, ty­kis­tön, jal­ka­väen se­kä ark­ki­teh­tien ja ki­ven­hak­kaa­jien suo­je­lu­py­hi­mys. Hä­nen ta­ri­nan­sa ker­ro­taan seu­raa­val­la si­vul­la.

Jou­lu­na kuk­ki­vien ok­sien tuo­mi­nen si­säl­le on­kin ko­toi­sa ja van­ha pe­rin­ne. Kir­sik­ka­puun, ome­na­puun, on­nen­pen­saan ja mag­no­lian ok­sat voi­daan saa­da kuk­ki­maan huo­neen­läm­mös­sä. Jos ul­ko­na ei vie­lä ole ol­lut pak­kas­ta, ok­san voi en­nen si­säl­le ot­ta­mis­ta pan­na muu­ta­mak­si päi­väk­si pa­kas­ti­meen. Näin kuk­ki­via ok­sia kut­su­taan jois­sain mais­sa Bar­ba­ran ok­sik­si tai Bar­ba­ran vit­soik­si.

Sa­no­taan myös, et­tä py­hän Bar­ba­ran päi­vä­nä aloi­te­taan lan­gan keh­rää­mi­nen jou­lu­neu­lei­ta var­ten. Sil­loin tar­koi­te­taan pi­po­ja, la­pa­sia ja suk­kia. Sil­loin on myös ai­ka ot­taa esiin pai­kat­ta­vat ja kor­jat­ta­vat vaat­teet ja var­mis­taa, et­tä kai­kil­la on kau­nis­ta yl­le­pan­ta­vaa jou­lu­na.

Tie­sit­kö, et­tä...?

Ka­li­for­nia­lai­nen San­ta Bar­ba­ran kau­pun­ki on saa­nut ni­men­sä sen mu­kaan, et­tä es­pan­ja­lai­nen tut­ki­mus­mat­kai­li­ja Juan Cab­ril­lo löy­siy sen nel­jän­te­näj jjou­lu­kuu­ta.

”Py­hä Bar­ba­ra vie au­rin­gon ja Lucia tuo sen ta­kai­sin” Sa­nan­las­ku

Rii­musau­va on ka­len­te­ri, jo­hon mer­kit­tiin vuo­den tär­keät päi­vät. Täs­sä kir­jas­sa esit­te­lem­me jou­lun­ai­kaan liit­ty­viä sym­bo­le­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.