6. Jou­lu­kuu­ta – Py­hän Ni­ko­lauk­sen päi­vä

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Rii­musau­vas­sa: Piis­pan­sau­va

Aem­min 6. jou­lu­kuu­ta tun­net­tiin pa­rem­min py­hän Ni­ko­lauk­sen päi­vä­nä. Se on Lä­hi-idäs­sä si­jait­se­van My­ran piis­pan py­hän Ni­ko­lauk­sen muis­to­juh­la. Sen vuok­si mo­nis­sa rii­musau­vois­sa on tä­män päi­vän koh­dal­la piis­pan­sau­va. Py­hä Ni­ko­laus eli Ni­ko­laos Ih­mei­den­te­ki­jä on yk­si en­sim­mäi­sis­tä py­hi­myk­sis­tä, jo­ka ei kuol­lut mart­tyy­ri­nä vaan jo­ka ju­lis­tet­tiin py­hi­myk­se­si hy­vien te­ko­jen­sa vuok­si. Piis­pan hy­vis­tä teois­ta ker­ro­taan mo­nia eri ta­ri­noi­ta. Hän oli eri­tyi­sen an­te­lias, ja kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa hän lah­joit­ti ky­lien köy­hil­le ra­haa ja lah­jo­ja. Seu­raa­vil­la si­vuil­la ker­ro­taan li­sää hä­nen hy­vis­tä teois­taan. Py­hän Ni­ko­lauk­sen päi­vää juh­li­taan muis­sa Poh­jois­mais­sa ja Kes­ki-eu­roo­pas­sa, , ja Suo­mes­sa kuu­des jo­lu­kuu­ta on li­säk­si maan it­se­näi­syys­päi­vä.

Kes­kia­jal­la py­häs­tä Ni­ko­lauk­ses­ta tu­li suo­sit­tu py­hi­mys, ja hän­tä alet­tiin juh­lis­taa Län­si-eu­roo­pas­sa ja eri­tyi­ses­ti Hol­lan­nis­sa 6. jou­lu­kuu­ta. Hol­lan­ti­lai­set oli­vat me­ren­kul­ki­ja­kan­saa, ja ta­pa­na oli, et­tä tuon päi­vän jäl­keen yk­si­kään lai­va ei läh­te­nyt me­ril­le sa­ta­mas­ta. Py­hän Ni­ko­lauk­sen muis­tok­si kan­sal­la oli ta­pa­na jät­tää köy­hien las­ten ken­kiin ko­li­koi­ta. Kaik­ki muis­ti­vat var­mas­ti jät­tää ken­kän­sä ulos rap­pusil­le il­lal­la 6. jou­lu­kuu­ta. Köy­hil­le an­net­tiin mui­ta­kin lah­jo­ja, mut­ta oli tär­ke­ää, et­tä lah­joit­ta­ja jäi tun­te­mat­to­mak­si. Oleel­lis­ta oli, et­tä lah­jan saa­ja ei tien­nyt, ke­nel­tä lah­ja oli pe­räi­sin, kos­ka juu­ri sil­lä ta­val­la myös Py­hä Ni­ko­laus oli toi­mi­nut. On­nek­kaat lap­set us­koi­vat­kin, et­tä lah­jat toi it­se Py­hä Ni­ko­laus.

Mo­net hol­lan­ti­lai­set muut­ti­vat Ame­rik­kaan 1600–1700-lu­vuil­la ja vei­vät Ni­ko­laus-pe­rin­teen mu­ka­naan. Ni­mi muut­tui kan­san suus­sa vä­hi­tel­len muo­dos­ta Sankt Ni­ko­las ja Sin­ter Klas muo­toon San­ta Claus ja lah­jo­jen an­ta­mi­sen ajan­koh­dak­si tu­li jou­lu­aat­to ei­kä enää 6. jou­lu­kuu­ta. Ame­ri­kas­sa Py­hä Ni­ko­laus muut­ti ni­men­sä li­säk­si myös ul­ko­muo­to­aan. Ny­kyi­sin hä­nel­lä ei enää ole piis­pan­hiip­paa ei­kä piis­pan­sau­vaa, vaan pu­nai­nen tak­ki, tont­tu­hat­tu se­kä pit­kä val­kea par­ta. Poh­jois­mai­sil­la pu­na­mys­syi­sil­lä pi­ha­ton­tuil­la, jot­ka asu­vat tal­lis­sa ja huo­leh­ti­vat eläi­mis­tä, on ai­van eri­lai­nen his­to­ria.

Aiem­min oli ta­pa­na kor­ja­ta tuo­na päi­vä­nä ken­kiä ja suo­jau­tua eri­tyi­sen tar­kas­ti on­net­to­muuk­sil­ta, kos­ka oli enää viik­ko vuo­den pi­meim­pään yö­hön, jol­loin pi­mey­den voi­mat len­tä­vät tai­vaan yli. Ha­luat­ko ol­la tur­vas­sa? Nou­da­ta seu­raa­via oh­jei­ta:

Älä vi­hel­lä, et­tet hou­kut­te­le pa­ho­lais­ta pai­kal­le. ja koh­taat Jos ai­ot tä­nään met­säl­le kään­ny suo­siol­la tiel­lä­si nai­sih­mi­sen, si­nul­la ei ole ta­kai­sin ko­tiin. Tä­nään pyyn­tion­nea. mat­kal­la, Jos olet läh­dös­sä pit­käl­le Tä­nään ei pi­dä odo­ta aa­muun saak­ka. läh­teä kau­as. mat­kal­la tä­nään, Jos kui­ten­kin olet niin löy­dät kään­nä pi­po nu­rin­päin, pe­ril­le. Me­ril­le ei tu­le läh­teä tä­män päi­vän jäl­keen en­nen kuin jou­lu on ohi. Jos ta­paat tä­nään vie­hät­tä­vän nai­sih­mi­sen, syl­käi­se tien poik­ki ja jat­ka mat­kaa­si kään­ty­mät­tä. Jos kään­nyt hä­nen pe­rään­sä, koh­taat maa­hi­sia. Tä­nään on pa­ras­ta py­sy­tel­lä ko­to­sal­la ja ol­la te­ke­mät­tä mi­tään, sil­lä, jos käy­tät veis­tä­si, viil­lät sil­lä kä­tee­si, jos om­pe­let neu­lal­la, pis­tät it­seä­si, ja jos leik­kaat sak­sil­la, leik­kaat it­seä­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.