Jou­lu­ruo­an his­to­ria

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Kun kris­ti­nus­ko al­koi lyö­dä lei­maan­sa jou­lun­viet­toon, jou­lu­kuus­sa paas­toa­mi­nen tu­li ylei­sek­si. Oli elet­tä­vä sääs­te­li­ääs­ti ja val­mis­tau­dut­ta­va hen­gel­li­seen juh­laan. Sil­lä ta­voin osai­si iloi­ta jou­lus­ta enem­män. Sen jäl­keen, kun pro­tes­tant­ti­nen us­ko tu­li val­taus­kon­nok­si Poh­jois­mais­sa, paas­toa­mi­sen pe­rin­ne hii­pui vä­hi­tel­len, ja ih­mi­set al­koi­vat taas syö­dä enem­män ko­ko jou­lu­kuun ajan.

Paas­ton ai­ka­na ei syö­ty li­haa, ja paas­to kes­ti ai­na Lucian päi­väs­tä 13. jou­lu­kuu­ta en­sim­mäi­seen jou­lu­päi­vään saak­ka, ja sik­si oli­kin ta­val­lis­ta syö­dä jou­lu­aat­to­na ka­laa. Jot­kut paas­to­si­vat to­sin ko­ko jou­lu­kuun ajan. Tuo­ret­ta ka­laa oli vai­kea saa­da ja suo­la­ka­la oli kal­lis­ta, jo­ten jou­lu­na syö­tiin li­peä­ka­laa. Li­peä­ka­la on ai­noa ruo­ka­la­ji, jo­ka on Ruot­sis­sa ol­lut juh­la­ruo­kaa yli 500 vuot­ta. Vii­kin­git söi­vät ko­ko syk­syn pel­kää suo­laan säi­löt­tyä ruo­kaa, jo­ten tuo­re sian­li­ha jou­lu­na

oli to­del­li­nen juh­la-ate­ria. Jou­lu­kin­kun mat­ka jou­lu­pöy­tään kes­ti usei­ta sa­to­ja vuo­sia. Jou­lu­kink­ku­pe­rin­teen us­ko­taan ole­van pe­räi­sin 1600-lu­vul­ta. Li­ha­pul­lat ja na­kit saa­pui­vat ruo­ka­pöy­tään vas­ta 1900-lu­vun jäl­ki­puo­lis­kol­la.

Ruot­sis­sa jou­lu­ruu­is­ta eh­kä pe­rin­tei­sin on ”dopp i gry­tan” tai ”dop­pa­re­dan”, jo­ka on kin­kun­pais­to­lie­meen kas­tet­tua lei­pää. En­nen jou­lua kaik­ki las­ke­vat päi­viä jou­luun ja ruot­sik­si jou­lu­aat­toa kut­su­taan­kin jos­kus sa­mal­la sa­nal­la: ”dop­pa­re­dan”, kos­ka sil­loin ruo­kaa lo­pul­ta saa! Ruo­ka on saa­nut al­kun­sa sii­tä, et­tä kui­vaa lei­pää käy­tiin sa­laa upot­ta­mas­sa li­han kyp­sen­nys­lie­meen jo en­nen jou­lu­aat­toa ja sil­lä ta­val­la sai jo vä­hän esi­ma­kua li­has­ta en­nen jou­lua. Ny­kyi­sin mo­nil­la on tar­jol­la näk­ki­lei­pää, yrt­ti­lei­pää tai jou­lu­limp­pua.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.