8. Jou­lu­kuu­ta – Ma­rian odo­tus

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

8. jou­lu­kuu­ta on täs­mäl­leen yh­dek­sän kuu­kaut­ta en­nen Ma­rian syn­ty­mä­päi­vää ja sa­mal­la päi­vä, jol­loin Ma­ria us­koi syn­nyt­tä­vän­sä en­sim­mäi­sen lap­sen­sa. Sik­si päi­vää kut­su­taan Ma­rian odo­tus­päi­väk­si. Odo­tus­päi­vät ovat odo­tet­tua syn­ny­tys­päi­vää seu­raa­vat päi­vät. Ny­kyi­sin si­tä kut­su­taan ylia­jak­si. Ma­rian ker­ro­taan ereh­ty­neen päi­väs­tä, sil­lä muu­ten hän ei oli­si läh­te­nyt mat­kaan koh­ti Bet­le­he­miä, ja hä­nel­lä odo­tusai­ka oli­si ol­lut 16 päi­vää. Jo­kai­nen ras­kaa­na ole­va voi tä­nä päi­vä­nä pyy­tää Ma­rial­ta merk­kiä si­tä, mil­loin on oman lap­sen syn­ty­mä­päi­vä. Rii­musau­vaan on mer­kit­ty kruu­nu­pää sym­bo­loi­maan Ma­ri­aa. Sii­nä voi myös ol­la olut­tyn­ny­ri mer­kik­si sii­tä, et­tä tuo­na päi­vä­nä ale­taan jou­luo­luen pa­ne­mi­nen.

Vaik­ka jou­lu ei jat­ku­kaan pää­siäi­seen saak­ka, jou­lu­lei­von­nai­set saa­vat säi­lyä sin­ne as­ti. Va­lu­rau­ta-as­tiois­sa val­mis­te­tut lei­von­nai­set, ku­ten mun­kit, ra­peat ja peh­meät voh­ve­lit se­kä ohue­no­hut näk­ki­lei­pä ovat van­him­pia tun­net­tu­ja jou­lu­lei­von­nai­sia. Nii­tä tie­de­tään teh­dyn jo 1000 vuot­ta sit­ten. Sen jäl­keen yleis­tyi ta­pa lei­poa seit­se­mää sort­tia.

Yleen­sä jou­lu­lei­von­nai­set ovat pie­niä kek­se­jä, jot­ka val­mis­te­taan vois­ta, so­ke­ris­ta, ka­nan­mu­nis­ta ja jau­hois­ta. Sel­lai­set pie­net kak­kuset löy­si­vät tien­sä Po Poh­jois­mai­hin 1800-lu­vul­la ja nii­tä pää­si­vät mais­ta­maan vain va­rak­kaat k kau­pun­ki­lais­rou­vat. Ta­val­li­sel­la kan­sal­la oli vain har­voin so­ke­ria ja v val­koi­sia jau­ho­ja ruo­ka­kaa­pis­saan, ja li­säk­si kak­ku­jen lei­von­taan tar­vit­tiin le lei­vi­nuu­ni. Nii­tä oli vain suu­rien maa­ti­lo­jen tu­vis­sa ja lei­po­mois­sa. Pik Pik­ku­kak­kusia lei­vot­tiin jou­lun li­säk­si muik­si­kin juh­la­päi­vik­si. Var Var­si­nai­nen jou­lu­lei­von­nai­nen, jo­ta lei­vot­tiin maa­seu­dul­la, oli mau maus­te­kak­ku. Tai­ki­nan ai­nek­set saa­tiin oluen pa­nos­ta jää­väs­tä mäsk mäs­kis­tä, jo­hon ruis­jau­ho­ja ja sii­rap­pia.

L Lo­pul­ta 1800-lu­vul­la uu­nit yleis­tyi­vät ta­val­li­sen kan­san ko­tei­hin ja sil­loin kaik­ki pää­si­vät lei­po­maan pi­par­kak­ku­ja, sii­rap­pi­pik­ku­lei­piä ja hiek­ka­kak­ku­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.