12. Jou­lu­kuu­ta – Vuo­den pi­mein yö

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Vuo­den vaa­ral­li­sin ja pi­sin yö on 12. jou­lu­kuu­ta. Sii­tä läh­tien, kun aloim­me käyt­tää ju­li­aa­nis­ta ka­len­te­ria 1200-lu­vul­la, tal­vi­päi­vän­sei­saus on ta­pah­tu­nut 13. jou­lu­kuu­ta, ja niin toi­mit­tiin sii­hen as­ti, kun­nes vuon­na 1753 siir­ryt­tiin gre­go­ri­aa­ni­seen ka­len­te­riin. Tuol­loin yö on niin pit­kä, et­tä eläin­ten on pur­ta­va na­rua kol­me ker­taa, ku­ten sa­nan­las­ku sa­noo.

Tuo­hon kar­mi­vaan yö­hön liit­tyy pal­jon tai­kaus­koa. Lei­von­nais­ten on ol­ta­va val­mii­ta, ta­lon siis­ti ja vil­lan val­miik­si kars­tat­tua ja lan­gak­si keh­rät­tyä. Jos näis­tä asiois­ta luis­taa, nais­puo­li­nen noi­ta Lus­si saa­puu vau­nuil­la ajaen tai rat­sain ja ran­kai­see nii­tä, jot­ka ei­vät kun­nioi­ta pi­mey­den voi­mia. Tuo­na yö­nä ku­kaan ei us­kal­la sil­loin val­mis­taa olut­ta tai lei­poa.

Maa­ti­loil­la Lus­sia pe­lä­tään kuin pa­haa hen­keä ja tuh­mia lap­sia uh­kail­laan, et­tä Lus­si tu­lee, jos he ei­vät ole kil­tis­ti. Hän on vah­va ja vah­tii, et­tä kan­sa nou­dat­taa hä­nen sään­tö­jään. Jos Lus­si sein si­jaan huo­maa, et­tä ta­lo on siis­ti ja puh­das, se jät­tää ta­kan ylä­puo­lel­la roik­ku­vaan suk­kaan kark­ke­ja.

Pit­käs­tä yös­tä al­kaa uusi ai­ka. Kaa­mo­sai­ka. Sii­tä yös­tä läh­tien mo­nen­lai­set pa­hat ja pi­meät hen­get ovat liik­keel­lä. Ky­se voi ol­la lii­an ai­kai­sin tai vä­ki­val­tai­ses­ti kuol­leis­ta ih­mi­sis­tä. Ih­mi­sis­tä, jot­ka ovat lii­an hy­viä pääs­täk­seen tai­vaa­seen ja lii­an hy­vä pääs­täk­seen hel­vet­tiin. Näi­tä hen­kiä kut­sut­tiin usein vil­leik­si so­tu­reik­si, ja mo­net us­koi­vat, et­tä etu­ne­näs­sä rat­sas­ti Jol­nar. Se on Odi­nin jou­lu­ni­mi.

Ul­ko­na on jo­ka ta­pauk­ses­sa vaa­ral­lis­ta ol­la, kos­ka sil­loin tai­ka­voi­mat voi­vat tul­la ja kaa­pa­ta ih­mi­sen. Jos ha­lu­aa var­mis­taa, et­tä he­vo­nen saa ol­la yön­sä rau­has­sa, tal­li­no­ven eteen on pan­ta­va ta­lik­ko tai luu­ta, niin tun­kei­li­ja voi rat­sas­taa sil­lä.

”Kyl­män ja syn­kän tal­ven pi­sin yö al­kaa” Al­ma­nak­ka vuo­del­ta 1702

Suo­jau­tuak­seen pa­hoil­ta hen­gil­tä ja muil­ta syn­kil­tä olioil­ta ih­mi­set maa­la­si­vat ta­lo­jen­sa, tal­lien­sa ja la­to­jen­sa oveen ter­val­la ris­tin – jos se ei on­nis­tu­nut, ta­lon vä­ki me­net­ti sie­lun­sa ja jou­tui mu­kaan Odi­nin so­ta­jouk­koi­hin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.