17. Jou­lu­kuu­ta – La­sa­ruk­sen­päi­vä

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

ar­tan ja Ma­rian ve­li La­sa­rus oli yk­si niis­tä, jot­ka oli­vat Jee­suk­sen hau­dal­la, kun tä­mä nousi kuol­leis­ta. Hän oli spi­taa­lis­ten suo­je­lus­py­hi­mys ja hän­tä pi­de­tään kuo­le­man voit­ta­ja­na, kos­ka hän kuo­li ja Jee­sus he­rät­ti hä­net hen­kiin. La­sa­rus­ta muis­tel­laan huo­leh­ti­mal­la hä­nen muis­to­päi­vä­nään eri­tyi­sen hy­vin köy­his­tä ja sai­rais­ta. Mo­net myös lait­ta­van tuo­na päi­vä­nä eri­tyi­sen hy­vää ruo­kaa. Mo­nis­sa Eu­roo­pan kau­pun­geis­sa on ta­pa­na käy­dä tuo­na päi­vä­nä vie­rai­lul­la hoi­to­ko­deis­sa ja sai­raa­lois­sa.

MLa­sa­ruk­sen­päi­vä on poh­din­nan päi­vä. Sil­loin muis­te­taan omaa etuoi­keu­tet­tua ase­maa ja mie­ti­tään, ke­nel­le voi­si lah­joit­taa jo­tain eri­tyis­tä. Ky­se voi ol­la pie­nes­tä elees­tä jol­le­kul­le, jo­ka kai­paa apua, huo­nos­sa ase­mas­sa ole­val­le per­heel­le tai hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töl­le. Pie­nil­lä teoil­la on suu­ri mer­ki­tys.

Sen­mi­tä­an­taa­muil­le, saa­kym­men­ker­tai­se­na ta­kai­sin Sa­nan­las­ku

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.