19. Jou­lu­kuu­ta – Bet­le­he­min täh­ti

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Bet­le­he­min täh­des­tä on esi­tet­ty lu­kui­sa teo­rioi­ta ja poh­dit­tu, mis­tä täh­des­tä oli ky­se ja oli­ko ko­ko täh­teä ole­mas­sa­kaan. Ky­sees­sä saat­toi ol­la kah­den pla­nee­tan on­ne­kas yh­dis­ty­mi­nen, ko­meet­ta tai su­per­no­va. Yh­tä hy­vin saat­toi ol­la niin, et­tä Jee­suk­sen syn­nyi­nyö­nä ei tai­vaal­la nä­ky­nyt täh­den täh­teä, mut­ta Mat­teus ajat­te­li sen tuo­van li­sää jän­ni­tys­tä ja us­kot­ta­vuut­ta ta­ri­naan. Nyt astro­no­mit ovat pian kak­si­tu­hat­ta vuot­ta yrit­tä­neet löy­tää kuu­lui­saa täh­teä ja ky­se on en­nen kaik­kea suu­res­ta mys­tee­ris­tä – mut­ta tai­vaal­li­sel­le il­miöl­le löy­tyy var­mas­ti jos­sain vai­hees­sa vas­taus, ja sa­mal­la sel­vi­ää Jee­suk­sen tark­ka syn­ty­mä­ai­ka.

Bet­le­he­min täh­den ai­koi­na ku­nin­kail­la ja muil­la suu­ril­la joh­ta­jil­la oli usein oma täh­ti. Us­kot­tiin, et­tä täh­det syn­tyi­vät sa­maan ai­kaan ku­nin­kaan kans­sa ja sam­mui­vat ku­nin­kaan kuol­les­sa. Kak­si tu­hat­ta vuot­ta astro­lo­git, astro­no­mit ja pa­pit oli­vat usein yk­si sa­ma hen­ki­lö. Se­kä tie­tä­jät ja tai­ku­rit tun­si­vat hy­vin täh­det ja pla­nee­tat, ja he kut­sui­vat nii­tä kiin­teik­si täh­dik­si ja liik­ku­vik­si täh­dik­si. He tie­si­vät, et­tä osa liik­ku­vis­ta tai­vaan­kap­pa­leis­ta kul­kee edes­ta­kai­sin ja et­tä en­nen kuin ne vaih­ta­vat suun­taan­sa, ne ovat ly­hyen het­ken pai­kal­laan.

Astro­no­mit ovat las­ke­neet ja laa­ti­neet teo­rioi­ta sii­tä, mil­lai­nen täh­ti Bet­le­he­min täh­ti oli­si voi­nut ol­la. Sel­vil­le on saa­tu, et­tä 7 vuot­ta en­nen ajan­las­kum­me al­kua eli vuon­na 0 Sa­tur­nus ja Ju­pi­ter oli­vat niin lä­hel­lä toi­si­aan, et­tä ne oli­si­vat voi­neet lois­taa suu­ren täh­den lail­la. Se ta­pah­tui ky­sei­se­nä vuon­na kol­mes­ti. Mut­ta ky­sees­sä saat­toi yh­tä hy­vin ol­la meil­le tun­te­ma­ton ko­meet­ta. On myös nii­tä, jot­ka ei­vät us­ko Bet­le­he­min täh­den mys­tee­rin kos­kaan rat­kea­van tie­teen työ­ka­luil­la, kos­ka se oli Ju­ma­lan tai­vaal­le aset­ta­ma täh­ti. Se oli il­moi­tus Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.