23. Jou­lu­kuu­ta – Aa­to­naat­to

Jou­lu­pe­su

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Jou­luk­si on ai­na pe­sey­dyt­ty ja pu­keu­dut­tu hy­vin. Pe­su­päi­vä oli jo­ko jou­lua edel­tä­vä sun­nun­tai tai jou­lu­aat­to. Kos­ka ta­lot oli­vat puu­ra­ken­tei­sia, nii­den sei­nät pes­tiin ka­ta­ja­ve­del­lä ja ok­sil­la. Sil­lä ta­voin ko­tiin saa­tiin rai­kas ja puh­das tuok­su. Sa­no­taan, et­tä jos jou­lusii­vous­ta ei tee kun­nol­la, jou­lu­vuo­hi tu­lee ja vie men­nes­sään. Ku­pa­ri­pan­nut ja ho­pei­set ate­ri­met kiil­lo­tet­tiin ja polt­to­puut kan­net­tiin tu­paan, sil­lä il­lal­la ei sai­si enää men­nä ulos ha­ke­maan pui­ta. Pian pöy­dil­le le­vi­tet­tiin pöy­tä- ja jou­lu­lii­nat, jot­ka oli ko­ris­tel­tu kris­til­li­sin ai­hein, ja pöy­tään ka­tet­tiin hie­noim­mat olut­ka­rah­vit. Jou­luk­si lei­vot­tiin ai­na seit­se­mää sort­tia kah­vi­lei­pää ja niis­tä vii­mei­nen yleen­sä aa­to­naat­to­na, ja sik­si­pä jot­kut kut­sui­vat­kin aa­to­naat­toa kak­kuil­lak­si.

Ko­din li­säk­si myös ih­mis­ten pi­ti ol­la puh­tai­ta. En­sin kyl­pi isän­tä, sit­ten emän­tä ja lap­set ja lo­puk­si pal­ve­lus­vä­ki. Kaik­ki kyl­pi­vät sa­mas­sa ve­des­sä ja lo­puk­si ve­si jä­tet­tiin pal­juun, niin et­tä edes­men­neet­kin voi­vat kyl­peä yön mit­taan. Yl­le puet­tiin puh­taat vaat­teet, ja on­nek­kaim­mat sai­vat pu­keu­tua uusiin vaat­tei­siin. Kaik­ki tie­si­vät, et­tä seu­raa­va­na päi­vä­nä oli­si jou­lu­aat­to ja jou­lu­vuo­hi tu­li­si ja hais­tai­si jo­kais­ta tar­kis­taak­seen, et­tä on pe­sey­dyt­ty ja siis­tiy­dyt­ty kun­nol­la. Suo­mes­sa jou­lusau­na on tär­keä osa jou­lun pe­rin­tei­tä. Sau­no­mi­ses­sa ei ole ky­se vain pe­sey­ty­mi­ses­tä vaan se on myös ta­pa siir­tyä hen­ki­ses­ti ar­jes­ta juh­laan. Jou­lusau­nas­sa ol­laan pe­rin­tei­ses­ti hil­jaa, et­tei sau­nan hen­ki vi­has­tu.

Jou­lun polt­to­puut

Tur­ha ku­vi­tel­la­kaan, et­tä ta­val­li­set polt­to­puut oli­si­vat riit­tä­neet jou­lu­aat­to­na, kos­ka sil­loin ei saa­nut yk­si­kään nurk­ka ta­los­sa ol­la kyl­mä tai pi­meä. Jou­lun polt­to­puut oli­vat ai­van eri­tyi­siä, ja nii­tä pi­ti ol­la seit­se­mää eri laa­tua. Kui­vien koi­vu- ja män­tykla­pien li­säk­si oli han­kit­ta­vat muu­ta­ma pölk­ky tai ok­sa seit­se­mää puu­la­jia, joil­la oli tai­ka­voi­mia. Va­lit­ta­va­na oli mon­ta eri puu­la­jia: tuo­mi, tam­mi, pa­ju, ka­ta­ja, tyr­ni ja nä­siä. Kun jou­lun tai­ka­puut pa­loi­vat, pui­den ener­gia läh­ti liik­keel­le ja an­toi voi­man­sa kai­kil­le tu­vas­sa oli­joil­le. Puut kuu­lui kaa­taa kas­va­van kuun ai­kaan ja niis­sä sai mie­lui­ten ol­la leh­det jäl­jel­lä, kos­ka sil­loin ne pa­loi­vat pa­rem­min. Sa­not­tiin, et­tä kun tu­li ki­pi­nöi pe­säs­sä, noi­dat säi­käh­ti­vät ja läh­ti­vät pois sa­vu­pii­pus­ta.

Jois­sain pai­kois­sa puun­hak­kuu aloi­tet­tiin aa­to­naat­to­na. Mie­het ta­pa­si­vat kah­den kol­men mais­sa kir­vei­neen ja lyh­tyi­neen. He sy­tyt­ti­vät pie­niä nuo­tioi­ta tai tu­lia, ja kol­meen men­nes­sä ti­lal­ta toi­sel­le saat­toi kuul­la kir­vei­den ka­lah­duk­sia. Aa­mu­var­hai­sel­la puu­työt

oli teh­ty, ja se jol­la oli kor­kein puu­pi­no, oli ky­län tai­ta­vin puun­hak­kaa­ja. Vii­nan­juon­ti kuu­lui pe­rin­tee­seen ja ai­na, kun puu­pi­no kaa­tui, otet­tiin huik­ka. Aa­muun men­nes­sä puu­pi­not al­koi­vat ol­la kor­kei­ta, jo­ten huik­kaa otet­tiin en­tis­tä useam­min.

Jou­lun polt­to­puut oli saa­ta­va val­miik­si, sil­lä muu­ten pa­ha hen­ki tu­li­si ja jat­kai­si puun­hak­kuu­ta. Pi­hal­le ei saa­nut jää­dä hak­kaa­mat­to­mia hal­ko­ja, kos­ka muu­ten jou­lu­vuo­hi pys­tyi pii­lou­tu­maan nii­den taa. Kun puu­va­ja oli täyn­nä, tont­tu oli tyy­ty­väi­nen, mut­ta en­nen kaik­kea oli tär­ke­ää, et­tä puut riit­ti­vät ko­ko jou­lun ajak­si. Jos ai­koi jou­lu­na sääs­tää polt­to­puis­sa, sai seu­raa­va­na vuon­na sääs­tää kai­kes­sa muus­sa­kin. Lo­puk­si kir­ves lyö­tiin sei­nään puu­lii­te­rin oven ylä­puo­lel­le ja puu­pi­non pääl­le ase­tet­tiin kak­si tik­kua ris­tiin. Niin ne oli­si­vat ko­ko jou­lun suo­jas­sa pa­hoil­ta voi­mil­ta.

”Mi­kään ei ole niin kau­ka­na, et­tei­kö se jou­lu­aat­to­na oli­si lii­an lä­hel­lä” Sa­nan­las­ku

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.