1. Jou­lu­päi­vä – Jou­lu­päi­vä

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Jois­sain rii­musau­vois­sa nä­kyy Jee­sus­lap­si tai au­rin­ko, jois­sain sen si­jaan juo­ma­sar­vi. Jou­lu­päi­vä­nä ta­lon isän­tä tar­jo­si jou­luol­jil­la nuk­ku­vil­le lei­von­nai­sia ja juo­ta­vaa, kos­ka jou­lu­päi­vä­nä hän nousi ylös en­sim­mäi­se­nä. He­rät­ty­ään he ovat miet­te­liäi­tä, kos­ka jou­lu­yö­nä näh­dyt unet käy­vät to­teen. Sen vuok­si jou­lu­vä­ki et­sii pöy­dän al­ta oh­ran­hy­viä näh­däk­seen, mil­lai­nen vuo­si oli tu­los­sa. Jos löy­tyi suu­ria jy­viä, se tie­si hy­vää vuot­ta. Lat­tial­la ole­vat ol­jet an­ne­taan eläi­mil­le suo­jaa­maan nii­tä epä­on­nel­ta.

Muu­toin py­sy­tel­lään ko­tio­lois­sa ja teh­dään mah­dol­li­sim­man vä­hään mi­tään. Nai­set voi­vat eh­kä om­mel­la vä­hän, kos­ka jou­lu­päi­vä­nä neit­syt Ma­ria om­pe­li pyyh­kei­tä Jee­sus­lap­sel­le. Jou­lu­rau­haa ei saa rik­koa vie­rai­le­mal­la muis­sa ta­lois­sa, mut­ta pi­ha­puul­le oli hy­vä kaa­taa lo­raus olut­ta maa­his­ten le­pyt­tä­mi­sek­si. Ne osa­si­vat ar­vos­taa si­tä.

Ota pei­li, la­si vii­niä ja la­si vet­tä ja me­ne pi­me­ään huo­nee­seen. Kes­kiyöl­lä näet eri­koi­sen olen­non, hen­gen, jo­ka liu­kuu ää­net­tö­mäs­ti huo­neen lä­pi. Jos hen­ki ot­taa mu­kaan­sa vii­ni­la­sin, saat tu­le­va­na vuon­na pal­jon ra­haa, jos hen­ki ot­taa ve­si­la­sin, saat huo­no­ja neu­vo­ja. Kat­so pei­liin, niin näet tu­le­van puo­li­so­si. Rii­musau­vas­sa: juo­ma­sar­vi

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.