Py­hä Ta­pa­ni

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Py­hää Ste­fa­nus­ta pi­de­tään kir­kon en­sim­mäi­se­nä mart­tyy­ri­na. Hän eli sa­maan ai­kaan Jee­suk­sen kans­sa ja hä­net ki­vi­tet­tiin kuo­li­aak­si noin vuon­na 35. Apos­to­lien kir­jeis­sä ker­ro­taan Paa­va­lin ol­leen to­dis­ta­mas­sa ta­pah­tu­nut­ta.

Van­han kes­kiai­kai­sen le­gen­dan mu­kaan Ste­fa­nus oli ku­nin­gas He­ro­dek­sen tal­li­ren­ki. Juu­ri hän He­ro­dek­sen jou­kois­ta nä­ki en­sim­mäi­se­nä Bet­le­he­min täh­den ja sa­noi, et­tä nyt on syn­ty­nyt ku­nin­gas, jo­ka on tär­keäm­pi kuin ku­kaan kos­kaan en­nen hän­tä. He­ro­des vas­ta­si hä­nel­le, et­tä se oli yh­tä vä­hän mah­dol­lis­ta kuin se, et­tä hä­nen juu­ri syö­män­sä kuk­ko al­kai­si rä­py­tel­lä ja kie­kua. Mut­ta en­nen kuin hän oli sa­no­nut sa­not­ta­van­sa, kuk­ko al­koi rä­py­tel­lä ja kie­kua hei­dän sil­mien­sä edes­sä. Se rä­pyt­te­li ja kie­kui: ”Kris­tus on syn­ty­nyt!”

Myö­hem­min Ste­fa­nus toi­mi Je­rusa­le­mis­sa dia­ko­ni­na ja pu­hui voi­mak­kaas­ti Jee­suk­ses­ta. Juu­ta­lai­set ha­lusi­vat pääs­tä hä­nes­tä eroon ja ja he ajoi­vat hä­net pois sy­na­go­gis­ta ja kau­pun­gin muu­rien ul­ko­puo­lel­le. Lo­pul­ta hä­net ki­vi­tet­tiin kuo­li­aak­si. Sii­tä al­koi­vat Jee­suk­sen kan­nat­ta­jien vai­not.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.