31. Jou­lu­kuu­ta – Uu­den­vuo­de­naat­to

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

”Jos uu­te­na­vuo­te­na on kir­kas­ta, tu­lee hy­vä vuo­si” Sa­nan­las­ku

Uu­te­na­vuo­te­na ih­mi­set al­ka­vat ol­la jo kyl­läs­ty­nei­tä tont­tui­hin, pu­nai­siin vaat­tei­siin, van­hoi­hin rusi­noi­hin ja ap­pel­sii­nei­hin. Kin­kut, her­kut ja ras­vai­nen ruo­ka al­ka­vat jo tym­piä ja te­kee mie­li yk­sin­ker­tais­ta ke­vyt­tä ruo­kaa. Van­han vuo­den lop­pua ja uu­den al­kua ha­lu­taan juh­lis­taa kul­lal­la ja ho­peal­la, ki­mal­luk­sel­la ja täh­dil­lä. Sa­no­taan, et­tä uu­des­ta vuo­des­ta tu­lee sa­man­lai­nen kuin van­han vuo­den lo­pus­ta, jo­ten kaik­ki ha­vit­te­le­vat sil­loin suu­del­maa – set tar­koit­taa uu­del­le vuo­del­le pal­jon suu­del­mia ja rak­kaut­ta. Mo­net te­ke­vät uu­den­vuo­de­naat­to­na uu­den­vuo­den­lu­pauk­sia. Jos sil­loin on uusi kuu, tu­le­van vuo­den lu­pauk­set voi ker­toa kuul­le.

Ai­koi­naan aja­tel­tiin, et­tä vuo­den vii­mei­nen päi­vä on myös vuo­den vaa­ral­li­sin ja sil­loin kaik­ki, mi­tä yrit­tää teh­dä, epä­on­nis­tuu. Teh­tiin has­su­ja van­ho­ja tai­ko­ja puo­lik­si lei­kil­lään, mut­ta taus­tal­la oli sil­ti sel­lai­nen olo, et­tä käy huo­nos­ti, jos ne jät­tää te­ke­mät­tä.

Aa­sa­nus­kos­ta tie­däm­me sen ver­ran, et­tä Tor kä­vi Aasgår­dis­sa jat­ku­vaa tais­te­lua pa­ho­ja hen­kiä vas­taan, ja ai­van ku­ten jou­lu­aat­to­na­kin myös uu­te­na­vuo­te­na väen oli ta­pa­na aut­taa To­ria jär­jes­tä­mäl­lä me­te­liä ja hä­li­nää. Pit­kään sen jäl­keen, kun kris­ti­nus­ko oli saa­pu­nut Poh­jois­mai­hin, uu­te­na­vuon­na oli ta­pa­na am­pua uu­den vuo­den alul­le. Se saat­toi kuu­los­taa To­rin va­sa­ral­ta ja sil­lä ta­voin pa­hat hen­get ha­lut­tiin pi­tää loi­tol­la. Jos ei sat­tu­nut omis­ta­maan pys­syä ja yli­mää­räi­siä am­muk­sia, pyy­det­tiin nuo­ri­soa pai­kal­le jär­jes­tä­mään rä­hi­nää ja pau­ket­ta. Kii­tok­sek­si heil­le tar­jot­tiin ryyp­py, jo­ten uusi­vuo­si on ol­lut nuo­ri­son juh­la­päi­vä kaut­ta ai­ko­jen.

Jos yk­si uu­den­vuo­den­lu­pauk­sis­ta­si on ope­tel­la tai­ko­ja ja ma­gia, kan­nat­taa aset­tua ris­teyk­seen, jos­ta kaik­ki tiet vie­vät kir­kol­le. Ris­teyk­ses­sä pi­tää viet­tää ko­ko uu­den­vuo­de­nyö hi­pi­hil­jaa sa­naa­kaan sa­no­mat­ta. Sil­lä ta­voin saa sel­vil­le kaik­ki maa­gi­set ja mys­ti­set sa­lai­suu­det.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.