Uu­den­vuo­den­ta­po­ja

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

On ole­mas­sa mo­nen­lai­sia eri­tyi­siä ja mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia uu­den­vuo­den­ta­po­ja. Vael­lus­ha­lui­set voi­vat aset­tau­tua sel­kä avoin­ta ovea vas­ten, nos­ta ken­gän var­pail­laan ylös ja pot­kais­ta sen oven lä­pi pään yli taak­se­päin. Se, jon­ka ken­kä pu­to­si maa­han ken­gän­kär­ki ovea koh­den, läh­ti­si pian mat­kal­le. Se, jon­ka ken­kä pu­to­si maa­han ken­gän­kan­ta ovea koh­den, oli­si ko­to­na ko­ko seu­raa­van vuo­den.

En­sim­mäi­sel­le mie­hel­le, jo­ka as­tuu tu­paan, jos­sa nai­nen on keh­rää­mäs­sä ru­kil­la, on an­net­ta­va keh­rät­ty lah­ja, ja mie­hen on puo­les­taan pi­det­tä­vä huol­ta keh­rää­jän ru­kis­ta ko­ko seu­raa­va vuo­si.

Uu­den­vuo­de­naat­toil­ta­na ei pi­dä kurk­kia tun­te­mat­to­mien ih­mis­ten ik­ku­nois­ta si­säl­le, kos­ka sil­loin voi koh­da­ta kar­mai­se­van näyn. Jos jo­ku ta­lon väes­tä oli­si kuo­le­va tu­le­van vuo­den ai­ka­na, ik­ku­nas­ta kur­kis­ta­ja nä­ki­si hä­net kä­ve­le­mäs­sä tu­vas­sa päät­tö­mä­nä. On jo­ka ta­pauk­ses­sa vii­sas­ta py­sy­tel­lä kau­ka­na ik­ku­nois­ta, kos­ka jos kat­soo ik­ku­nas­ta ulos, voi näh­dä mör­kö­jä ja maa­hi­sia ja mui­ta ali­ses­ta tul­leis­ta.

Sa­no­taan, et­tä jos vuo­si al­kaa kyl­mil­lä kirk­kail­la päi­vil­lä, tu­lee kau­nis ke­sä. Vuo­den en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä toi­vo­taan vie­raak­si tum­maa mies­tä, kos­ka se tar­koit­tai­si si­tä, et­tä ko­ko lop­pu­vuo­si oli­si va­loi­sa ja j on­ne­kas.

Tie­sit­kö, et­tä...?4000 uut­ta vuot­ta juh­lit­tiin Ba­by­lo­nias­sa teh­dä sil­loin oli ta­pa­na vuot­ta sit­ten ja ylei­nen upauk­sia. Yk­si uu­den­vuo­denl naa­pu­ril­le hä­nel­tä upaus oli pa­laut­taa tar­ve­ka­lut. uu­den­vuo­denl ja muut työ­ka­lut, mie­kat lai­nak­si saa­dut

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.