6. Tam­mi­kuu­ta – Lop­piai­nen

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Tam­mi­kuu­ta on ni­mel­tään lop­piai­nen ja sil­loin on ku­lu­nut 13 päi­vää jou­lus­ta. Mo­nis­sa mais­sa jou­lun juh­li­mi­nen lop­puu sil­loin, mut­ta Poh­jois­mais­sa jou­lu jat­kuu usein vie­lä vii­kon sen jäl­keen. Rii­musau­vaan kai­ver­ret­tiin usein kol­me kruu­nua tai kol­me mies­tä, jot­ka edus­ta­vat kol­mea tie­tä­jää. Ta­ri­nan mu­kaan juu­ri tuo­na päi­vä­nä kol­me tie­tä­jää Kas­par, Mec­hior ja Balt­ha­sar saa­pui­vat Jee­suk­sen luo Bet­le­he­miin. Sik­si tuo­ta päi­vää kut­su­taan jos­kus tie­tä­jien päi­väk­si ja se on ylei­nen va­paa­päi­vä.

Vuo­teen 1753 as­ti käy­tös­sä oli ju­li­aa­ni­nen ka­len­te­ria, ja sil­loin jou­lu­aat­to oli ny­kyi­sen lop­piai­sen koh­dal­la. Jou­lu­aat­toon liit­ty­vät van­hat tai­kaus­kot yh­dis­tet­tiin yhä tä­hän päi­vään, ja sii­tä tu­li­kin erään­lai­nen van­ha jou­lu­aat­to.

Pöy­tään ka­tet­tiin jou­lu­ruo­kia ja kat­taus ko­ris­tel­tiin kol­mi­haa­rai­sel­la kynt­ti­läl­lä, jo­ka va­let­tiin edel­li­se­nä päi­vä­nä, ja sit­ten nos­tet­tiin mal­ja seu­raa­val­le vuo­del­le, jon­ka toi­vot­tiin ole­van kai­kil­le hy­vä. Ovel­le saat­toi tul­la tier­na­poi­kia lau­la­maan kol­mes­ta vii­saas­ta mie­hes­tä, jol­loin heil­le an­net­tiin lei­von­nai­sia tai ra­haa sa­maan ta­paan kuin jou­lu­vuo­hi. Tuo­na il­ta­na oli pa­ras­ta py­sy­tel­lä si­säl­lä, kos­ka ku­kaan ei ha­lun­nut koh­da­ta noi­tia ja pa­ho­lai­sia, jot­ka oli­vat liik­keel­lä sil­loin. Joi­den­kin mie­les­tä kau­kaa tul­lei­den vie­rai­den oli läh­teä ko­tiin. Tois­ten mie­les­tä vie­raat oli­vat ter­ve­tul­lei­ta vii­py­mään ai­na nuu­tin­päi­vään as­ti.

Sik­si toi­vot­tiin­kin hy­vää sää­tä, kos­ka lop­piais­päi­vän sää jat­kui­si kol­me­tois­ta viik­koa. Kun lop­piai­sil­ta­na me­nee nuk­ku­maan, on yö­pöy­däl­le va­ra­taan vih­ko ja ky­nä, kos­ka jos nä­kee yöl­lä un­ta, se muut­tuu to­dek­si.

Suo­mes­sa var­sin­kin Poh­jois-poh­jan­maal­la tier­na­poi­ka­pe­rin­ne elää yhä vah­va­na. Pe­rin­tee­seen kuu­luu, et­tä kou­lu­lai­set esit­tä­vät lau­lu­näy­tel­mä­nä ta­ri­naa kol­men itä­maan tie­tä­jän mat­kas­ta Jee­su-lap­sen luo. Näy­tel­män mui­ta pää­hen­ki­löi­tä ovat ku­nin­gas He­ro­des, Mur­jaa­ni, knih­ti, Ma­ria ja Joo­sef. Näy­tel­miä esi­te­tään en­nen kaik­kea pik­ku­jou­luis­sa, kou­lu­jen jou­lu­juh­lis­sa ja toi­si­naan myös kir­kois­sa.

Rii­musau­vas­sa: Kol­me ris­tiä, kol­me kruu­nua tai kol­me mies­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.