Pal­jon etu­ja...

Tee Itse - - ANTURA JA SOKKELI PELTISEINÄ­T VIHERKATTO -

Ruu­vi­paa­luil­la on pal­jon hy­viä puo­lia be­to­ni­pe­rus­tuk­siin ver­rat­tu­na. Lis­ta­sim­me al­le tär­keim­mät edut.

Vä­liai­kai­siin pe­rus­tuk­siin. Ruuvipaalu­t on help­po ir­rot­taa.

Ei kai­va­mis­ta.

Ei yli­mää­räis­tä maa­ta, jo­ka pi­täi­si kär­rä­tä pois.

Ton­til­le ei tar­vi­ta ras­kai­ta kai­vin­ko­nei­ta. Ruu­vi­paa­lu­jen kans­sa ei tar­vit­se käyt­tää ras­kai­ta ma­te­ri­aa­le­ja ku­ten hiek­kaa ja se­ment­tiä.

So­pi­vat vai­kea­kul­kui­siin paik­koi­hin ku­ten met­sään, rin­tei­siin ja ran­noil­le.

Voi asen­taa van­han laa­toi­tuk­sen lä­pi. Yh­den laa­tan ir­rot­ta­mi­nen tai reiän po­raa­mi­nen laat­taan on help­poa. Voi asen­taa ve­den al­le.

Ei ko­vet­tu­mi­sai­kaa, kes­tää kuor­mi­tus­ta he­ti.

Pal­jon no­peam­paa kuin va­la­mi­nen, jo­ten työs­sä sääs­tyy pal­jon ai­kaa.

Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­nen va­lin­ta be­to­niin ver­rat­tu­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.