JÄ­ME­RÄ PE­RUS­TUS VAJALLE TAI AU­TO­TAL­LIL­LE

Kai­vin­ko­nees­ta ja vaih­to­la­vas­ta on val­ta­vas­ti apua au­to­tal­lin tai va­jan pe­rus­tus­töis­sä. Näy­täm­me täs­sä ju­tus­sa, et­tei sok­ke­lin ja an­tu­ran te­ke­mi­sen tar­vit­se tul­la kal­liik­si tai pai­naa sel­kää ku­ma­raan. Lue, mi­ten ra­ken­nat tu­ke­van pe­rus­tuk­sen ke­vyel­le ul­kor

Tee Itse - - TEEMA: RAKENNA AUTOTALLI RUUVIPAALU­T -

Pi­ha­ra­ken­nuk­sen pe­rus­tuk­sen voi teh­dä lä­hes pal­jain kä­sin. Pie­nen sok­ke­lin va­la­mi­seen tar­vi­taan vain la­pio, va­lu­muot­te­ja ja be­to­nia. Pin­ta­maan pois­ta­mi­nen ja an­tu­roi­den kou­ru­jen kai­va­mi­nen on kui­ten­kin niin ras­kas­ta, et­tä työ­hön kan­nat­taa vuok­ra­ta kai­vin­ko­ne.

Mi­ni­kai­vu­rin ja vie­res­sä ole­van vaih­to­la­van avul­la kai­va­mi­nen ja maan siir­tä­mi­nen vie­vät vain puo­lik

kaan työ­päi­vän. Jos vaih­to­la­va on pakko jät­tää tien var­teen, yli­mää­räi­sen maan kul­jet­ta­mi­seen kan­nat­taa vuok­ra­ta moot­to­ri­kot­ti­kär­ry.

Täs­sä ju­tus­sa an­tu­rat va­le­taan 120 sen­tin sy­vyy­teen. Kyl­mäs­sä il­mas­tos­sa se ei rii­tä, vaan an­tu­rat pi­tää va­laa rou­ti­mat­to­maan sy­vyy­teen. Toi­nen vaih­toeh­to on va­laa an­tu­rat lä­hel­le maan pin­taa ja asen­taa sok­ke­lin vie­reen rou­ta­suo­jaus­le­vyt.

Sok­ke­lin puo­li­vä­liin on pakko teh­dä sau­ma, jos lau­dat ei­vät ole yh­tä pit­kiä kuin pe­rus­tus. An­na pu­ris­tin­ten ol­la pai­koil­laan ko­ko ajan, jot­ta be­to­ni ei va­lu hark­ko­jen reu­no­jen yli. Har­ja­te­räk­set yh­dis­tä­vät har­kot toi­siin­sa sok­ke­lin pi­tuus­suun­nas­sa.

Pin­nan ei tar­vit­se ol­la vaa­ka­suo­ra, sil­lä hark­ko­jen pääl­le va­let­ta­va be­to­ni­ker­ros ta­soit­taa pie­net kor­koe­rot. Asen­na har­kot li­mit­täin si­ten, et­tä toi­sen ker­rok­sen har­kot ovat kah­den har­kon pääl­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.