PORAKONERU­UVINVÄÄNTI­MET

Ruu­vin­vään­nin on jo­kai­sen tee se it­se -ra­ken­ta­jan luot­to­työ­ka­lu. Ne ovat nyt pa­rem­pia kuin kos­kaan en­nen. Tes­ta­sim­me seit­se­män vä­ki­vah­vaa vään­tä­jää. Kaik­ki mak­sa­vat al­le 350 euroa akun ja la­tu­rin kans­sa.

Tee Itse - - JATTITESTI - TESTITOIMI­TTAJA MARTIN MOGENSEN

Ny­ky­ai­kai­sis­sa 18 vol­tin po­ra­ko­ne-ruu­vin­vään­ti­mis­sä on pal­jon kä­te­viä toi­min­to­ja ja hy­viä yk­si­tyis­koh­tia. Ne ovat ke­vei­tä, niis­sä on hy­vä er­go­no­mia ja voi­maa vaik­ka muil­le ja­kaa.

Li­säk­si ko­neis­sa on pal­jon vas­ti­net­ta ra­hoil­le. Tä­män tes­tin kal­lein ko­ne mak­soi 350 euroa akun ja la­tu­rin kans­sa, mut­ta jo 200 eu­rol­la saa to­del­la hy­vän ko­neen, akun ja la­tu­rin.

Ko­ko pa­ket­ti 350 eu­rol­la

Pyy­sim­me työ­ka­lun­val­mis­ta­jia osal­lis­tu­maan tes­tiin par­haal­la sar­jal­laan. Ase­tim­me hin­ta­ka­ton ja vaa­dim­me, et­tä sarjaan kuu­luu ruu­vin­vään­nin, la­tu­ri ja vä­hin­tään yk­si ak­ku.

Jot­kut val­mis­ta­jat va­lit­si­vat huip­pu­ko­neen ja kak­si hal­paa ak­kua, yk­si yh­den kal­liin huip­pua­kun. Muut te­ki­vät ku­ten tes­ti­voit­ta­ja ja va­lit­si­vat sar­jan, jos­sa on kak­si isoa ak­kua, pal­jon am­pee­ri­tun­te­ja ja hie­man hal­vem­pi ko­ne.

Tes­ta­sim­me ko­nei­den kes­tä­vyy­den po­raa­mal­la 40 mil­lin lat­ta­te­räl­lä MDF-le­vyyn 66 mil­liä sy­vän reiän.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.