9,5

Tee Itse - - TESTI -

YHTEENVETO Ins­pec­torCa­mia on help­po käyt­tää, sii­nä on hy­vä resoluutio ja lait­teen mu­ka­na tu­lee pal­jon kä­te­viä va­rus­tei­ta. 70 euroa on koh­tuul­li­nen hin­ta, kun tie­de­tään, et­tä näy­töl­li­set tar­kas­tus­ka­me­rat mak­sa­vat yleen­sä kak­si ker­taa enem­män.

Hy­vä ku­van­laa­tu, help­po käyt­tää.

Puut­teel­li­nen oh­je­kir­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.