Ra­pa­tun sei­nän maa­lit

Ra­pa­tun sei­nän maa­laa­mi­seen voi käyt­tää mo­nen­lai­sia maa­le­ja. Al­la ole­vat maa­lit ovat dif­fuusio­avoi­mia eli ”hen­git­tä­viä”. Se tar­koit­taa, et­tä kos­teus pää­see siir­ty­mään sei­nän lä­pi il­maan. Ve­den pi­tää haih­tua, jot­ta sei­nään ei tu­le kos­teus­vau­rioi­ta.

Tee Itse - - TESTI -

■ AKRYYLIMAA­LI on suo­sit­tu ul­ko­maa­li­tyyp­pi. Se on kes­tä­vää, li­kaa hyl­ki­vää ja ve­si­tii­vis­tä. Se tart­tuu se­kä uusiin et­tä ai­em­min maa­lat­tui­hin pin­toi­hin se­kä be­to­niin, rap­pauk­seen ja se­ment­ti­laas­tiin.

■ ÖLJYEMULSI­OMAALI so­pii han­ka­lil­le pin­noil­le, jois­sa on esi­mer­kik­si kalk­ki­jää­miä tai maa­lia, jon­ka tyyp­piä ei tie­de­tä. Öl­jy­maa­li te­kee pin­nas­ta him­meän tyy­lik­kään. Öl­jy­maa­li ei so­vi uusil­le pin­noil­le, jot­ka on ra­pat­tu kalk­ki­laas­til­la.

■ SEMENTTIMA­ALI so­pii vain kos­teil­le sei­nil­le. Maa­li se­koi­te­taan ve­teen juu­ri en­nen käyt­töä. Sementtima­ali so­pii par­hai­ten be­to­nin ja ra­pa­tun sei­nän kal­tai­sil­le ki­vi­pin­noil­le. Pin­ta hyl­kii vet­tä mut­ta tum­muu suh­teel­li­sen hel­pos­ti. Pin­nan voi pestä.

■ SILIKAATTI­MAALI so­pii vain kä­sit­te­le­mät­tö­mil­le ki­viai­nes­pin­noil­le ku­ten ra­pa­tuil­le sei­nil­le, be­to­nil­le ja mi­ne­rii­til­le. Silikaatti­maali muis­tut­taa kalk­ki­maa­lia mut­ta ei sot­ke.

■ SILIKONIMA­ALI muis­tut­taa si­li­kaat­ti­maa­lia mut­ta hyl­kii vet­tä ja li­kaa. Silikonima­ali so­pii useim­mil­le pin­noil­le. Sil­lä voi maa­la­ta myös ai­em­min maa­lat­tu­ja pin­to­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.