KOOT

Tee Itse - - PERUSASIAT -

■ Upo­tet­ta­vat kaa­pin sa­ra­nat. Isom­mat upo­tus­sa­ra­nat asen­ne­taan 35 mil­lin ko­koi­siin rei­kiin, pie­nem­mät hal­kai­si­janl­taan 25–26 mil­lin rei­kiin. Upo­tet­ta­via sa­ra­noi­ta voi sää­tää kol­meen eri suun­taan. Jois­sa­kin sa­ra­nois­sa on soft clo­se -toi­min­to, jo­ka sul­kee oven hi­taas­ti.

Ta­val­li­nen kaa­pi­no­vi avau­tuu noin 110 as­teen kul­maan, mut­ta kau­pois­sa on myös eri­kois­sa­ra­noi­ta, jot­ka avau­tu­vat esi­mer­kik­si 155 as­teen kul­maan. Kul­ma­kaap­piin tar­koi­te­tut eri­kois­sa­ra­nat avau­tu­vat 170 as­teen kul­maan ja vi­non ka­ton al­le tar­koi­tut sa­ra­nat esi­mer­kik­si 45 as­tet­ta.

■ Leh­ti­sa­ra­nat. Kau­pois­sa on laa­ja va­li­koi­ma eri­ko­koi­sia leh­ti­sa­ra­noi­ta. Nii­den ko­ko il­moi­te­taan yleen­sä kah­del­la lu­vul­la. Toi­nen lu­ku ker­too sa­ra­nan kor­keu­den ja toi­nen ava­tun sa­ra­nan le­vey­den. En­sim­mäi­nen lu­ku tar­koit­taa yleen­sä kor­keut­ta.

Leh­ti­sa­ra­nat ovat yleen­sä 20–130 mil­liä kor­kei­ta ja 20–300 mil­liä le­vei­tä.

Sa­ra­noi­den pak­suus vaih­te­lee sen mu­kaan, kuin­ka kes­tä­viä nii­den pi­tää ol­la. Tee se it­se -käyt­töön tar­koi­te­tut sa­ra­nat on yleen­sä teh­ty 1–4 mil­liä pak­sus­ta te­räk­ses­tä tai muus­ta me­tal­lis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.