ERI­LAI­SIA KAA­PIN SA­RA­NOI­TA

Tee Itse - - PERUSASIAT -

UPOTETTAVA SA­RA­NA, OVI PÄÄL­LÄ.

Ta­val­li­nen sa­ra­na teh­das­val­mis­tei­sis­sa kaa­peis­sa, har­vi­nai­nen it­se teh­dyis­sä. Tä­mä sa­ra­na on tar­koi­tet­tu kaa­pin pääl­le sul­keu­tu­val­le ovel­le, jo­ka avau­tuu noin 90 as­teen kul­maan.

UPOTETTAVA JOUSISARAN­A.

Tee se it­se -ys­tä­väl­li­nen pe­rus­sa­ra­na keit­tiön kaa­peil­le. Kiin­ni­te­tään ruu­veil­la suo­raan kaa­pin oveen ja run­koon. Se­kä kaa­pin pääl­le et­tä kaa­pin si­säl­le sul­keu­tu­viin oviin so­pi­via mal­le­ja.

UPOTETTAVA SA­RA­NA – OVI SI­SÄL­LÄ.

Jois­sa­kin teh­das­val­mis­tei­sis­sa kaa­peis­sa on sa­ra­nat, jois­sa on yli­mää­räi­nen tai­te. Ne on tar­koi­tet­tu ovil­le, jot­ka sul­keu­tu­vat kaa­pin si­sään.

TAPPISARAN­A, IRROTETTAV­A TAPPI.

Kaa­pin pääl­le sul­keu­tu­van las­tu­le­vy­oven reu­naan ei voi ruu­va­ta sa­ra­naa. Sii­hen kan­nat­taa käyt­tää oven reu­naan kiin­ni­tet­tä­vää sa­ra­naa. Ir­ro­tet­ta­van ta­pin an­sios­ta sa­ra­na so­pii oven mo­lem­mil­le puo­lil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.