Vaih­da sär­ky­neet tii­let

Hal­jen­neet tai rei­käi­set tii­let pi­tää vaih­taa uusiin. Eh­jät tii­let näyt­tä­vät pa­rem­mil­ta, ei­kä kos­teus imey­dy sei­nään nii­den lä­pi. Tiil­ten vaih­ta­mi­nen on help­poa. Kor­jat­tu koh­ta kes­tää hy­vin, kun tii­let sau­ma­taan kah­te­na eri päi­vä­nä.

Tee Itse - - ETUSIVU -

ja es­tä sei­nän kas­tu­mi­nen.

Tii­li­sei­näs­sä ole­vat reiät ja hal­jen­neet tii­let näyt­tä­vät ru­mil­ta, mut­ta niis­tä on myös ra­ken­teel­lis­ta hait­taa. Kos­teus pää­see rei­kien ja hal­kea­mien kaut­ta sei­nän si­sään, ja va­hin­got pa­he­ne­vat no­peas­ti. Täs­tä sei­näs­tä on ir­ro­tet­tu van­ha ul­ko­va­lo, ja nyt kah­des­sa tii­les­sä on iso rei­kä.

Sär­ky­nyt tii­li kan­nat­taa vaih­taa it­se, jot­ta työn voi ja­kaa kah­del­le päi­väl­le. Muu­ra­ri te­kee työn ker­ral­la val­miik­si, mut­ta kor­jauk­ses­ta

tu­lee kes­tä­väm­pi, jos tii­let sau­ma­taan kah­te­na pe­räk­käi­se­nä päi­vä­nä. Täy­tä sau­mat aluk­si mel­kein pin­taan as­ti ja odo­ta laas­tin kui­vu­mis­ta. Vii­meis­te­le sau­mat vas­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä.

Käy­tä kor­jaa­mi­seen sa­mo­ja tii­liä, jois­ta sei­nä on ra­ken­net­tu. El­lei al­ku­pe­räi­siä tii­liä ole jäl­jel­lä, yri­tä löy­tää mah­dol­li­sim­man sa­man­lai­sia. Kiin­ni­tä huo­mio­ta myös laas­tin valintaan ja yri­tä löy­tää sä­vy, jo­ka vas­taa van­haa laas­tia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.