JÄTTITESTI.

ERGONOMIA MELU NOPEUS KESTÄVYYS

Tee Itse - - ETUSIVU - TESTITOIMI­TTAJA MARTIN MOGENSEN

Tes­ta­sim­me 7 ak­ku­mo­ni­toi­mi­työ­ka­lua.

Mo­ni­toi­mi­työ­ka­lu ja sen te­rät so­pi­vat erin­omai­ses­ti puun, me­tal­lin ja ki­ven leik­kaa­mi­seen ja hio­mi­seen. Mo­ni­toi­mi­työ­ka­lu on pie­ni ja kätevä ko­ne, jo­ka mah­tuu hel­pos­ti ah­tai­siin paik­koi­hin. Pa­ras­ta on, et­tä ko­neel­la voi sa­ha­ta ai­van sei­nän, ka­ton tai lat­tian vie­res­tä.

Mo­ni­toi­mi­työ­ka­lua käy­te­tään usein pik­ku­tark­kaan työ­hön ku­ten lis­to­jen ly­hen­tä­mi­seen ja puu­tulp­pien kat­kai­se­mi­seen, mut­ta sil­lä voi teh­dä myös pal­jon muu­ta.

Isot ja pie­net pa­ke­tit

Kaik­ki tes­ta­tut ko­neet mak­sa­vat il­man ak­kua ja la­tu­ria kor­kein­taan

210 eu­roa. Useim­pia mal­le­ja myy­dään myös sar­joi­na yh­den tai kah­den akun ja la­tu­rin kans­sa.

Ko­neet mak­sa­vat testissä käy­tet­ty­jen ak­ku­jen ja la­tu­rin kans­sa enin­tään 410 eu­roa. Ko­nei­den ja ak­ku­jen hin­tae­rot ovat huo­mat­ta­via.

Mo­ni­toi­mi­työ­ka­lu so­pii esi­mer­kik­si lis­to­jen sa­haa­mi­seen han­ka­lis­sa pai­kois­sa, jois­sa ei voi käyt­tää ta­val­lis­ta sahaa.

Kaik­ki ko­neet te­ki­vät niin hy­vää ja ta­sais­ta jäl­keä, ettei sa­haus­pin­nan siis­teyt­tä kan­nat­ta­nut ot­taa huo­mioon ar­vioin­nis­sa. 4 AS­TEEN VÄRÄHTELYK­ULMA Vä­räh­te­ly­kul­man as­te­lu­ku ker­too, kuin­ka pal­jon te­rä liik­kuu toi­ses­ta ää­ria­sen­nos­ta toi­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.