Pal­ju vuok­ral­le

Tee Itse - - UUTTA -

PIHATARVIK­KEET Kyl­py­tyn­ny­riä eli pal­jua ei tar­vit­se os­taa yh­tä sau­nail­taa var­ten.

Eri puo­lil­la Suo­mea on sa­to­ja yri­tyk­siä ja yk­si­tyis­hen­ki­löi­tä, jot­ka vuok­raa­vat pal­ju­ja. Pel­käs­tään net­ti­vuok­raus-verk­ko­pal­ve­lus­sa on yli 250 pal­jun­vuok­rausil­moi­tus­ta.

Kes­ki­ko­koi­sen pal­jun vuok­ra on noin 50 eu­roa vuo­ro­kau­des­sa. Kes­ki­ko­koi­nen pal­ju kul­kee kä­te­väs­ti ta­val­li­sen pe­rä­kär­ryn pääl­lä, jo­ta saa kul­jet­taa B-ajo­kor­til­la. Pal­ju pi­tää si­joit­taa ta­sai­sel­le alus­tal­le, jol­le on hy­vä ajo­väy­lä.

www.net­ti­vuok­raus.com

Kes­ki­ko­koi­nen pal­ju ja läm­mi­tys­ka­mii­na kul­ke­vat näp­pä­räs­ti ta­val­li­sen pe­rä­kär­ryn pääl­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.