Su­perwood – mi­tä se oi­kein on?

Tör­mä­sin verk­ko­kau­pas­sa Su­perwood-te­ras­si­lau­toi­hin. Mi­tä ne ovat?

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Su­perwood-lau­dat ovat kyl­läs­tet­tyä kuus­ta. Kuusi­lau­dat eroa­vat pai­ne­kyl­läs­te­tys­tä män­nys­tä mo­nin ta­voin.

Tär­kein ero on, et­tä Su­perwood­lau­dat on kyl­läs­tet­ty eri ta­val­la kuin kes­to­puu. Su­perwoo­din val­mis­ta­jan mu­kaan kä­sit­te­ly ulot­tuu sy­vem­mäl­le puu­hun ei­kä jää vain pin­ta­ker­rok­siin. Kyl­läs­tä­mi­seen käy­te­tään or­gaa­ni­sia sie­nen­tor­jun­ta-ai­nei­ta. Nii­den seas­sa ei ole me­tal­le­ja, joi­ta käy­te­tään pe­rin­tei­ses­sä pai­ne­kyl­läs­tyk­ses­sä.

Su­perwoo­din huo­no puo­li on, et­tä se on kal­liim­paa kuin pai­ne­kyl­läs­tet­ty män­ty ja leh­ti­kuusi.

Su­perwood so­pii te­ras­sin ra­ken­ta­mi­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.