KAR­KAIS­TU LA­SI

Tee Itse - - TEEMA: KESTOMATER­IAALIT -

Ku­vaus: La­si saat­taa kuu­los­taa her­käs­ti sär­ky­väl­tä ma­te­ri­aa­lil­ta, mut­ta kar­kais­tu la­si on ai­van toi­nen asia. Se kes­tää pit­kään, ei­kä si­tä tar­vit­se huol­taa pe­se­mis­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Mark­ki­noil­la on eri­vä­ri­siä kar­kais­tu­ja la­se­ja, joi­den pin­ta­ra­ken­ne vaih­te­lee pe­rin­tei­ses­tä si­leäs­tä niin sa­not­tuun huur­ret­tuun la­siin, jos­ta ei näy lä­pi. Sii­tä on hyö­tyä muun muas­sa suih­kus­sa ja par­vek­keel­la, jois­sa on mu­ka­va ol­la rau­has­sa mui­den kat­seil­ta.

Koos­tu­mus: Kar­kais­tu la­si on läm­pö­kä­si­tel­ty ko­vas­sa kuu­muu­des­sa. Sen an­sios­ta kar­kais­tu la­si on seit­se­män ker­taa ta­val­lis­ta la­sia ko­vem­paa. Muo­vi­kal­vol­la pin­noi­tet­tu kar­kais­tu la­si ei ole vaa­ral­lis­ta, sil­lä se sär­kyy pie­nen­pie­nik­si pa­loik­si, jot­ka jää­vät kiin­ni kal­voon.

Tuot­teet: La­si­liik­keis­sä on eri­pak­sui­sia kar­kais­tu­ja la­se­ja, jois­ta lei­ka­taan so­pi­via pa­la­sia asiak­kaan an­ta­mien mit­to­jen mu­kaan. Kar­kais­tut la­sit pi­tää mi­ta­ta erit­täin tarkasti en­nen ti­laa­mis­ta, sil­lä kar­kais­tua la­sia ei voi lei­ka­ta it­se.

Käyt­tö­koh­teet: Tuu­li­kaa­pit, kas­vi­huo­neet, vi­her­huo­neet, kaiteet.

Hin­ta: Noin 150 eu­roa/ne­liö.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.