Näin ra­ken­nat ko­ho­pen­kin

Tee Itse - - KOHOPENKKI JA TERÄSTOLPA­T -

Ko­ho­pen­kin ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­li kan­nat­taa va­li­ta huo­lel­li­ses­ti, sil­lä penk­ki täy­te­tään mul­lal­la. Maa on ai­na hie­man kos­te­aa, jo­ten kohopenkki py­syy kun­nos­sa si­tä pi­tem­pään, mi­tä pa­rem­min se kes­tää kos­teut­ta. Tä­män ko­ho­pen­kin ra­ken­ta­mi­seen käy­te­tään kes­to­puu­ta, mut­ta tol­pat asen­ne­taan gal­va­noi­tui­hin te­räs­put­kiin. Put­kien kes­kel­le hit­sa­taan te­räs­le­vyt kui­tuse­ment­ti­le­vy­jen kiin­nit­tä­mis­tä var­ten. Puu­tolp­pien vä­liin asen­ne­taan gal­va­noi­dut va­lu­ver­kot köyn­nös­kas­vien kii­pei­ly­te­li­neik­si.

1. Pu­ra pi­ha­laa­tat pois ko­ho­pen­kin koh­dal­ta. Leik­kaa teräsputke­t so­pi­van mit­tai­sik­si ja asen­na ne ko­ho­pen­kin nurk­kiin tii­vis­te­tyn murs­keen pääl­le. Puu­tol­pat asen­ne­taan ont­toi­hin te­räs­put­kiin, jot­ta tol­pat py­sy­vät ir­ti maas­ta ja ovat suo­jas­sa kos­teu­del­ta. Tol­pat siis­ti­tään säh­kö­höy­läl­lä, jot­ta ne mah­tu­vat te­räs­put­kien si­säl­le.

2. Kiin­ni­tä kuitusemen­ttilankut nur­kis­sa ole­viin te­räs­put­kiin. Jo­kai­sen tol­pan kes­kel­le hit­sa­taan noin 10 sent­tiä le­veä te­räs­le­vy kui­tuse­ment­ti­le­vy­jen kiin­nit­tä­mis­tä var­ten. Lank­kui­hiin po­ra­taan val­miit reiät, ja lan­kut kiin­ni­te­tään te­räs­le­vyi­hin lit­teä­kan­tai­sil­la kan­si­ruu­veil­la. Nurk­ka­tolp­pien ym­pä­ril­le asen­net­ta­vat betonikive­t lei­ka­taan so­pi­vik­si kul­ma­hio­ma­ko­neel­la ja ti­mant­ti­lai­kal­la. Li­säk­si muu­ta­ma ki­vi sa­ha­taan tol­pan­ha­tuik­si ly­hyi­den tolp­pien pääl­le.

3. Maa­laa kui­tuse­ment­ti­lank­ku­jen si­sä­puo­li sok­ke­li­maa­lil­la, jot­ta kos­teus ei imey­dy lank­kui­hin. Kohopenkki jae­taan kui­tuse­ment­ti­le­vyil­lä pie­niin osas­toi­hin, jot­ka täy­te­tään eri­lai­sel­la maal­la. Jois­sa­kin osas­tois­sa le­vyt asen­ne­taan vain ko­ho­pen­kin ylä­osaan.

4. Leik­kaa va­lu­ver­kot kor­kei­den tolp­pien vä­liin. Po­raa tolp­pien kyl­kiin reiät va­lu­ver­kon si­vu­jen kiin­nit­tä­mis­tä var­ten. Va­lu­ver­kon ala­reu­na kiin­ni­te­tään kah­den kui­tuse­ment­ti­le­vyn vä­liin.

5. Täy­tä kohopenkki maal­la. Ko­ho­pen­kin eri osas­tot so­pi­vat eri­lai­ses­sa maas­sa viih­ty­vil­le kas­veil­le. Tä­män ko­hon­pen­kin osas­tois­sa on so­pi­vaa maa­ta se­kä vaa­ti­vil­le ruusuil­le ja hap­pa­mas­sa maas­sa viih­ty­vil­le kas­veil­le.

Tolp­pien si­sä­puo­lel­le hit­sa­taan ka­peat me­tal­li­le­vyt sei­nien kiin­nit­tä­mis­tä var­ten. Puu­tol­pat mah­tu­vat ont­to­jen te­räs­tolp­pien si­sään. 1

Pei­tä ly­hyi­den tolp­pien päät siis­tis­ti be­to­ni ki­vil­lä.

2 3 Sahaa ki­vet ko­loi­hin so­pi­vik­si pa­loik­si.

4

5 Asen­na va­lu­ver­kon ala­pää kah­den kui­tuse­ment­ti­lan­kun vä­liin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.