Pur­ka­mi­nen

Tee Itse - - TEEMA: KESTOMATER­IAALIT -

Ul­ko­vuo­rauk­sen uusi­mi­nen on pak­ko aloit­taa ras­kaim­mas­ta pääs­tä eli van­han sei­nän pur­ka­mi­ses­ta.

Työs­sä kan­nat­taa ol­la va­ro­vai­nen, jot­ta sork­ka­rau­ta ja puuk­ko­sa­ha ei­vät ri­ko ik­ku­noi­ta tai lau­to­jen ta­ka­na ole­via eris­tei­tä.

Työ kan­nat­taa teh­dä osis­sa, jot­ta eris­teet py­sy­vät kun­nos­sa. Pu­ra lau­dat aluk­si osas­ta sei­nää ja suo­jaa eris­teet tuu­len­suo­ja­le­vyil­lä, en­nen kuin jat­kat pur­ka­mis­ta. Et­si oi­keat työkalut. Tä­män sei­nän pur­ka­mi­seen käy­tet­tiin puuk­ko­sa­haa, va­sa­raa ja eri­ko­koi­sia sork­ka­rau­to­ja. Van­ho­jen nau­lo­jen pur­ka­mi­seen tar­vit­tiin myös kat­kai­su­pih­te­jä. Käy­tä sork­ka­rau­taa ah­ke­ras­ti. Ole va­ro­vai­nen puuk­ko­sa­han kans­sa, jot­ta et sahaa eris­tei­tä rik­ki. Pu­ra sei­nä osis­sa ja kiin­ni­tä tuu­len­suo­ja­pah­vi ha­ka­sil­la eris­tei­den pääl­le. Tar­kis­ta, ovat­ko eris­teet ja koo­lauk­set ovat kun­nos­sa. Yk­si osa sei­näs­tä on nyt pu­ret­tu. Kaik­ki lau­dat ja nau­lat on ir­ro­tet­tu. Tuu­len­suo­ja­pah­vi on rik­ki, jo­ten se pi­tää vaih­taa uu­teen. Seu­raa­va osa sei­näs­tä on val­mis koo­lat­ta­vak­si. Uusi tuu­len­suo­ja­pah­vi on pai­kal­laan. Se var­mis­taa, ettei tuu­li pu­hal­la eris­tei­siin ja talon si­sään.

2 Tuu­len­suo­ja­pah­vi kiin­ni­te­tään si­tä mu­kaa, kun työ ete­nee. Van­hat eris­teet oli­vat sii­nä kun­nos­sa, et­tä ne jä­tet­tiin sei­nään. Ku­lu­neet eris­teet pi­tää vaih taa uusiin.

1

3

4

5

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.