Ra­ken­na grillikato­s te­ras­sin pääl­le

Tee Itse - - TESTI -

Kun terassi on val­mis, on ai­ka ra­ken­taa grillikato­s. Voit teh­dä gril­li­ka­tok­ses­ta ai­nut­laa­tui­sen ja ra­ken­taa sii­hen niin pal­jon hie­no­ja yk­si­tyis­koh­tia kuin ha­luat.

Ka­tok­ses­ta tu­lee niin kor­kea, et­tä sen alla voi säi­lyt­tää pi­ha­ka­lus­tei­ta. Ka­tok­sen sei­nät vuo­ra­taan pont­ti­lau­doil­la.

Tä­hän gril­li­ka­tok­seen teh­dään pel­ti­kat­to. Te­räs­ka­te on kes­tä­vä, ke­vyt ja help­po ra­ken­taa.

Gril­li­ka­tok­sen al­le teh­dään säi­ly­tys­ti­laa. Ka­tok­sen alla ole­va ti­la jae­taan osiin ri­moil­la. Pöy­dän paik­ka on kes­kel­lä, muut ka­lus­teet mah­tu­vat va­sem­mal­la ja oi­keal­la puo­lil­la ole­viin osas­toi­hin.

Ei han­ka­lia puuse­pän­lii­tok­sia. Tu­ke­va run­ko on hel­poin­ta ra­ken­taa kul­ma­rau­doil­la ja nau­la­le­vyil­lä. Rau­dat pei­te­tään lo­puk­si maa­lil­la ka­tok­sen maa­laa­mi­sen yh­tey­des­sä.

Ra­ken­na run­ko. Gril­li­ka­tok­sen run­ko teh­dään lan­kuis­ta ja nel­jäs­tä jy­ke­väs­tä nurk­ka­tol­pas­ta, jois­ta taem­mat upo­te­taan te­ras­sin run­koon. Pöy­tä liu­kuu ka­tok­ses­ta te­ras­sil­le.

Ra­ken­na sei­nät. Ka­tok­sen sei­nät teh­dään pon­ta­tuis­ta pa­nee­leis­ta.

Katto pääl­le. Tä­hän gril­li­ka­tok­seen teh­dään pel­ti­kat­to. Katto koos­tuu kah­des­ta le­vys­tä, joi­ta li­mi­te­tään noin 20 sent­tiä. Pel­ti­kat­to on ke­vyt mui­hin vaih­toeh­toi­hin ver­rat­tu­na.

1 Kat­kai­su- ja jii­ri­sirk­ke­li on kor­vaa­ma­ton työ­ka­lu tar­kas­sa sar­ja­työs­sä. Pöy­tä me­nee gril­li­ka­tok­sen al­le. Si­vuil­la on ti­laa jak­ka­roil­le.

4 Kiin­ni­tä pa­nee­lit ruu­veil­la.

5

2

3

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.