Tee pe­rus­tus tolp­pa­ki­vis­tä

Tee Itse - - TESTI -

Pää­tä aluk­si, kuin­ka ison leh­ti­kom­pos­tin ha­luat ja mer­kit­se tolp­pien pai­kat. Täs­tä leh­ti­kom­pos­tis­ta teh­dään noin 1,5x3 met­rin ko­koi­nen.

Tol­pat kiin­ni­te­tään maa­han upo­tet­ta­viin tolp­pa­ki­viin. Tolp­pa­ken­gän pää on sää­det­tä­vä, jo­ten ki­viä ei tar­vit­se upot­taa tarkasti sa­maan sy­vyy­teen, vaan muu­ta­man sen­tin tark­kuus riit­tää.

Asen­na aluk­si kor­keim­mal­la ole­va ki­vi. Tii­vis­tä maa huo­lel­li­ses­ti ki­vien ym­pä­ril­le, kun ne ovat pai­koil­laan.

Pys­ty­tä tolp­pa­ki­vi tarkasti pys­ty­ ja vaa­ka­suo­raan. Aloi­ta asen­ta­mi­nen kor­keim­mal­la olevasta ki­ves­tä.

Kai­va kuo­pat tolp­pa­ki­vil­le. Tolp­pa­ki­vet ovat noin 50 sent­tiä kor­kei­ta, jo­ten niil­le kai­ve­taan noin 60 sent­tiä sy­vät kuo­pat. La­pioi poh­jal­le so­raa, jot­ta voit sää­tää tolp­pa­ki­vet hel­pos­ti suo­raan.

Asen­na seu­raa­va ki­vi. Var­mis­ta lin­ja­lan­gal­la, et­tä ki­vet ovat suo­ras­sa lin­jas­sa. Tee kuo­pas­ta suun­nil­leen yh­tä sy­vä kuin edel­li­ses­tä kuo­pas­ta.

4

Mit­taa ja sää­dä. Ase­ta lin­ja­lau­ta ja va­tu­pas­si kah­den tolp­pa­ki­ven pääl­le. Kun lau­ta on vaa­ka­ta­sos­sa, mit­taa etäi­syys lin­ja­lau­das­ta maa­han ja sää­dä tolp­pa­ken­gät sa­maan kor­keu­teen ja­koa­vai­mel­la.

3

2

1

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.