TRIMMERI

Pa­ras­kaan ruo­hon­leik­ku­ri ei leik­kaa nur­mi­kon reu­no­ja. Talon sei­nus­tat, pui­den ja pen­sai­den ty­vet se­kä kuk­ka­penk­kien reu­nat on pak­ko siis­tiä muil­la työ­ka­luil­la. Pit­kät ruo­hon­kor­ret voi pe­ri­aat­tees­sa lei­ka­ta sak­sil­la, mut­ta työ su­juu pal­jon no­peam­min trim­me

Tee Itse - - PERUSASIAT -

1 LEIKKAUSTA­PA. Trim­me­rin leik­ku­ris­sa on jo­ko muo­vi­te­rä tai yh­des­tä kah­teen sii­maa. Sii­man tai te­rän vaih­ta­mi­sen pi­tää ol­la help­poa.

2 SUOJASANKA. Trim­me­rin leik­kaus­pääs­sä pi­tää ol­la san­ka tai muu suo­ja, jo­ka es­tää sii­maa tai te­rää va­hin­goit­ta­mas­ta puun kuor­ta ja sok­ke­lin maa­lia. 3 TERÄSUOJA. Leik­kaus­pään suo­jan pi­tää ol­la iso ja niin vank­kaa te­koa, et­tä pik­ku­ki­vet ja ok­san­pät­kät py­sy­vät sen si­säl­lä. Suo­ja ei saa kui­ten­kaan peit­tää työs­ken­te­ly­aluet­ta. 4 VAR­SI. Var­ren pi­tuut­ta pi­tää voi­da sää­tää. Tu­ke­va­var­tis­ta trim­me­riä on help­po käyt­tää.

5 TUKIKAHVA. Kah­van pi­tää ol­la sää­det­tä­vä, jot­ta trim­me­ril­lä on hy­vä työs­ken­nel­lä. Kah­vas­ta pi­tää saa­da hy­vä ote hans­koil­la. 6 VAR­MIS­TIN. Es­tää ko­neen käyn­nis­ty­mi­sen va­hin­gos­sa. Na­pin pi­tää toi­mia hel­pos­ti, ja sii­hen pi­tää yl­tää jo­ka puo­lel­ta.

7 KÄYTTÖKAHV­A. Kah­vaa pi­tää pys­tyä käyt­tä­mään työ­hans­kat kä­des­sä ja mo­lem­mil­la kä­sil­lä.

8 AK­KU JA LA­TU­RI. Akun pi­tää ol­la vah­va, jot­ta trimmeri toi­mii pit­kään. La­tu­rin pi­tää ol­la no­pea, jot­ta työ­hön ei tu­le lii­an pit­kiä tau­ko­ja.

MO­NI­PUO­LI­NEN: Trimmeri so­pii se­kä pit­kän hei­ni­kon leik­kaa­mi­seen et­tä nur­mi­kon reu­no­jen siis­ti­mi­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.