Va­lit­se oi­kea te­rä.

Po­ran­te­rät näyt­tä­vät niin sa­man­lai­sil­ta, et­tä nii­tä on vai­kea erot­taa toi­sis­taan. Sil­ti jo­kai­nen kier­re, reu­na ja kär­ki on vuo­si­kym­me­niä kes­tä­neen ke­hi­tys­työn tu­los­ta. Va­lit­se te­rä työn mu­kaan, jot­ta reiäs­tä tu­lee täydelline­n.

Tee Itse - - CONTENTS -

Po­raa täy­del­li­set reiät jo­ka ker­ral­la.

Rau­ta­kau­pois­sa myy­dään kar­keas­ti nel­jän­lai­sia po­ran­te­riä. Hyl­lyis­sä on puu­te­riä, me­tal­li­te­riä, ki­vi­te­riä ja yleis­te­riä. Puun po­raa­mi­seen voi käyt­tää mel­kein mi­tä ta­han­sa te­rää, sil­lä jo­pa useim­mil­la ki­vi­te­ril­lä saa teh­tyä reiän puu­hun.

Mui­den ma­te­ri­aa­lien po­raa­mi­ses­sa terän va­lin­nal­la on enem­män mer­ki­tys­tä. Tii­len ja be­to­nin po­raa­mi­seen tar­vi­taan ki­vi- tai yleis­te­rä. Rau­doi­te­tun be­to­nin po­raa­mi­seen kan­nat­taa käyt­tää po­ra­va­sa­raa ja ne­li­kär­kis­tä ki­vi­te­rää, jon­ka kier­teet nos­ta­vat po­raus­pö­lyn ja ki­ven­pa­lat no­peas­ti pois reiäs­tä. Oi­kea te­rä sääs­tää pal­jon ai­kaa ja vai­vaa eten­kin sil­loin, kun rei­kiä pi­tää po­ra­ta pal­jon.

Myös me­tal­li­te­rän va­lin­nas­sa kan­nat­taa ol­la tark­ka­na. Esi­mer­kik­si ruos­tu­mat­to­mas­ta te­räk­ses­tä teh­tyä tis­ki­pöy­tää pi­tää po­ra­ta ko­bolt­ti­pin­tai­sel­la te­räl­lä, jon­ka kär­ki on 135 as­teen kul­mas­sa. Terän tavallista tyl­pem­pi kär­ki pysyy hy­vin pai­kal­laan liuk­kaal­la pin­nal­la. Li­säk­si ko­bolt­ti­pin­noi­te kes­tää ää­rim­mäis­tä kuu­muut­ta, ja terän yli­mää­räi­nen

kier­re jääh­dyt­tää te­rää. Ta­val­li­nen me­tal­li­te­rä ei so­vi myös­kään kar­kais­tun te­räk­sen po­raa­mi­seen. Sii­hen pi­tää käyt­tää te­rää, jos­sa on ko­va­me­tal­li­nen kar­bi­di­kär­ki.

Eri­kois­te­rät ovat par­hai­ta

Nel­jän­teen te­rä­ryh­mään kuu­lu­vat yleis­te­rät. Yleis­te­rä on it­se asias­sa ki­vi­te­rä, jos­sa on ti­mant­ti­hiot­tu ko­va­me­tal­li­kär­ki.

En­si­sil­mäyk­sel­lä yleis­te­rä ei näy­tä sil­tä, et­tä sil­lä voi­si po­ra­ta me­tal­lia. Ul­ko­nä­kö hä­mää, sil­lä ai­em­mat tes­tim­me ovat osoit­ta­neet, et­tä yleis­te­rä po­raa kiven li­säk­si myös me­tal­lia ja puu­ta.

Yleis­te­rän ai­noa huo­no puo­li on, et­tei se po­raa puu­ta ja me­tal­lia yh­tä no­peas­ti kuin eri­kois­te­rät. Li­säk­si yleis­te­rän koh­dis­ta­mi­nen voi ol­la hie­man vai­keam­paa.

Täy­del­li­sen reiän po­raa­mi­nen on­nis­tuu vain oi­keal­la te­räl­lä. Eri­kois­te­rät te­ke­vät siis­tein­tä jäl­keä ma­te­ri­aa­lis­ta riip­pu­mat­ta.

Seu­raa­vil­la si­vuil­la su­kel­le­taan sy­vem­mäl­le te­rä­ka­te­go­rioi­hin ja esi­tel­lään te­rät, jot­ka te­ke­vät täy­del­lis­tä jäl­keä.

REU­NA Te­rä te­kee siis­tiä ja tark­kaa jäl­keä, mut­ta voi viil­tää haa­van sor­meen. Me­tal­li­te­rän kier­tei­den reu­nat ovat hy­vin te­rä­vät. Kier­teen tar­koi­tus KIER­RE on kul­jet­taa puu­las­tut, me­tal­li­silp­pu tai ki­vi­pö­ly pois reiäs­tä. Sa­mal­la kier­re vii­len­tää te­rää haih­dut­ta­mal­la läm­pöä.

Terän pi­tuus rat­kai­see, kuin­ka tark­ko­ja rei­kiä sil­lä voi po­ra­ta. Mi­tä pi­tem­pi puu­te­rä on, si­tä hel­pom­min reiäs­tä tu­lee vi­no. Toi­sin sa­noen po­raa­mi­seen kan­nat­taa käyt­tää te­rää, jon­ka pi­tuus vas­taa po­rat­ta­van reiän sy­vyyt­tä. si­tä ko­vem­paa ma­te­ri­aa­lia sil­lä voi po­ra­ta. Puu- ja ki­vi­te­rän ero nä­kyy vie­rei­ses­sä ku­vas­sa sel­väs­ti. tie­tyl­lä ta­val­la, jot­ta ne so­pi­vat eri­kois­tar­koi­tuk­siin. Esi­mer­kik­si ko­bolt­ti so­pii ruos­tu­mat­to­mal­le te­räk­sel­le. Puu Ki­vi kär­jet näyt­tä­vät sel­väs­ti eri­lai­sil­ta. Kaik­kein ko­vim­mil­le ma­te­ri­aa­leil­le tar­koi­tet­tu­jen te­rien kär­jet ovat suh­tel­li­sen tylp­piä ja peh­mei­den ma­te­ri­aa­lien te­rät te­rä­viä. Ta­val­li­sen me­tal­li­te­rän kär­ki on yleen­sä 118 as­teen kul­mas­sa, mut­ta ne­li­kär­ki­sen ki­vi­te­rän pää on lä­hes ta­sai­nen. Puu­te­räs­sä on kes­ki­tys­kär­ki, jo­ka aut­taa terän koh­dis­ta­mi­ses­sa. Ki­vi­te­rä, kak­sois­kär­ki on ylei­sin terän muo­to. Se so­pii ko­nei­siin, jois­sa on terän ym­pä­ril­le ki­ris­ty­vä is­tuk­ka. Po­ra­va­sa­ran kans­sa käy­te­tään te­riä, jois­sa on SDS- tai SDS-plus-var­si. Iso­jen ko­nei­den kans­sa käy­te­tään te­riä, jois­sa on SDS Max­var­si. Kuusi­kul­mai­nen hex-var­si so­pii kär­jen­pi­ti­miin, joi­ta käy­te­tään pien­ten is­ku­po­ra­ko­nei­den kans­sa. Kar­tio SDS/ SDS-Plus Ki­vi­te­rä, ne­lois­kär­ki Hex Puu SDS Max Me­tal­li PI­TUUS Mi­tä pak­sum­pi ydin te­räs­sä on, Jot­kut te­rät on pin­noi­tet­tu Me­tal­li-, puu- ja ki­vi­te­rien Kar­tio­var­si VAR­SI PINNOITE YDIN KÄR­KI

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.