Näin mit­taat vi­not kul­mat.

Epä­tar­kat mi­tat joh­ta­vat huo­noon lop­pu­tu­lok­seen. Rul­la­mit­ta ja suo­ra­kul­ma riit­tä­vät pit­käl­le, mut­ta vi­no­jen kul­mien ja kaa­re­vien muo­to­jen mit­taa­mi­seen tar­vi­taan mui­ta kei­no­ja.

Tee Itse - - CONTENTS -

Kol­me kä­te­vää työ­ka­lua.

MUO­TO­KAM­PA

Muo­to­kam­pa on hy­vä apu­vä­li­ne esi­mer­kik­si sil­loin, kun lat­tia­lau­ta pi­tää muo­toil­la so­pi­vak­si ko­ris­te­lis­tan viereen. Leik­kaus­pin­nan pi­tää so­pia tar­kas­ti put­kea tai lis­taa vas­ten. Muo­to­kam­pa pai­ne­taan kiin­ni lis­taan, jol­loin sen muo­to ko­pioi­tuu muo­to­kam­paan. Muo­to on help­po piir­tää sa­hat­ta­vaan puu­hun tai sapluu­naan.

Muo­to­kam­man

pie­net pui­kot liik­ku­vat taak­se­päin, kun muo­to­kam­pa pai­ne­taan mi­tat­ta­vaa pin­taa vas­ten. Pui­kot ovat sen ver­ran tiu­kas­ti kiin­ni muo­to­kam­man run­gos­sa, et­tei­vät ne lii­ku, kun ky­nää ve­de­tään muo­to­kam­paa pit­kin. Ku­vas­sa nä­ky­vä muo­to­kam­pa on teh­ty pak­sus­ta muo­vis­ta. Työ­ka­lu on 25 sent­tiä leveä, ja sen mak­si­mi­sy­vyys on 48 mil­liä.

DIGITAALIK­ULMA

Di­gi­taa­li­nen kään­tö­kul­ma on lois­ta­va työ­ka­lu vi­no­jen kul­mien as­te­lu­ku­jen mit­taa­mi­seen. Kään­tö­kul­ma on pe­rin­tei­nen työ­ka­lu, jol­la voi ko­pioi­da kul­man muo­don sa­hat­ta­vaan esi­nee­seen. Kään­tö­kul­man as­te­lu­ku ei yleen­sä näy tar­kas­ti, ja kul­ma vään­tyy helposti vää­rään asen­toon, jos työ­ka­lu osuu jo­hon­kin. Sil­loin ei au­ta muu kuin mi­ta­ta kul­ma uu­des­taan. Di­gi­taa­li­nen kään­tö­kul­ma ker­too as­te­lu­vun he­ti, ja sen voi tal­len­taa helposti työ­ka­lun muis­tiin. Elekt­ro­ni­nen työ­ka­lu ker­too sil­män­rä­päyk­ses­sä kaik­kien kul­mien as­te­lu­vut, ja jii­ri­sirk­ke­li on help­po sää­tää näy­töl­le il­mes­ty­vän lu­ke­man mu­kaan.

Di­gi­taa­li­ses­sa kään­tö­kul­mas­sa on yk­si liik­ku­va osa.

Tä­män kul­man liik­ku­va osa on 320 mil­liä pit­kä, ja sii­nä on sent­ti- ja mil­li­met­rias­tei­kot. Kul­man voi lu­ki­ta eri asen­toi­hin, mut­ta pa­ras­ta on, et­tä kul­man as­te­lu­vun voi lu­kea lait­teen näy­töl­tä. Kään­tö­kul­ma toi­mii 0–220 as­teen vä­lil­lä 0,5 as­teen tark­kuu­del­la. Kul­man voi lu­ki­ta ja tu­lok­sen tal­len­taa. Kään­tö­kul­mas­sa on kiin­teä li­bel­li, jo­ten si­tä voi käyt­tää va­tu­pas­si­na. Ke­vyt ja kes­tä­vä työ­ka­lu on teh­ty alu­mii­nis­ta.

AS­TE­MIT­TA JA SAPLUU­NA

Vi­no­jen nurk­kien ja ”mah­dot­to­mien” kul­mien mit­taa­mi­seen As­te­mi­tan voi työn­tää esi­mer­kik­si kat­to­tuo­lin ala­ ja ylä­paar­teen vä­liin ka­ton kal­lis­tus­kul­man mit­taa­mis­ta var­ten. As­te­mi­tal­la on help­po mi­ta­ta myös vi­non seinän kul­ma. Ku­vas­sa lat­tia­lau­to­ja asen­ne­taan vi­non seinän viereen. Täs­sä työ­ka­lua käy­te­tään kul­man piir­tä­mi­seen.

As­te­mi­tal­la voi mi­ta­ta si­sä- ja ul­ko­kul­mia,

ja lu­ke­mat on help­po lu­kea sel­keäl­tä as­tei­kol­ta. Mit­tausa­lue ulot­tuu 10 as­tees­ta 110 as­tee­seen. Työ­ka­lun voi lu­ki­ta oi­ke­aan asen­toon, jo­ten si­tä voi käyt­tää myös sapluu­na­na se­kä vi­no­jen kul­mien piir­tä­mi­seen lau­to­jen ja laat­to­jen kal­tai­siin esi­nei­siin.

Muo­to­kam­man pui­kot jäl­jen­tä­vät si­tä vas­ten pai­net­ta­van esi­neen muo­don. Muo­to­kam­po­jen hin­nat al­ka­vat noin vii­des­tä eu­ros­ta.

Bil­te­ma as­te­mit­ta 6,90 eu­roa Di­gi­taa­li­nen kään­tö­kul­ma Hin­ta noin 50 eu­roa Kul­man voi lu­ki­ta pe­rin­tei­seen ta­paan, mut­ta as­te­lu­vun voi lu­kea myös näy­töl­tä. Kul­man as­te­lu­ku on help­po mi­ta­ta ja lu­kea. As­te­mit­taa voi käyt­tää myös sa­haus­lin­jan piir­tä­mi­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.