TESTISSÄ

Tee Itse - - HELPOLLA TAVALLA -

Ylä­jyr­si­men pi­tää ol­la helposti sää­det­tä­vä, erit­täin tark­ka ja help­po käyt­tää, jot­ta uris­ta ja viis­teis­tä tu­lee täy­del­li­set. Pää­tim­me pai­not­taa omi­nai­suuk­sia yh­tä pal­jon.

Aluk­si ar­vioim­me ko­nei­den sy­vyy­sas­tei­kot ja sy­vyys­sää­ti­men tark­kuu­den. Sää­dim­me te­rät 12 mil­lin sy­vyy­teen, jyr­sim­me puu­hun urat ja tar­kis­tim­me lop­pu­tu­lok­sen työn­tö­mi­tal­la. Sa­mal­la ar­vioim­me ko­ko ajan ko­nei­den käyt­tö­mu­ka­vuut­ta.

Lo­puk­si tes­ta­sim­me ko­nei­den no­peu­den jyr­si­mäl­lä le­vyyn met­rin pi­tui­sen uran. Se an­toi hy­vän ku­van moot­to­rien voi­mak­kuu­des­ta.

SÄÄTÖ

Jois­sa­kin ko­neis­sa on hie­no­sää­tö­ruu­vi. Se toi li­sä­pis­tei­tä tark­kuus­ko­kees­sa, sil­lä ruu­vi hel­pot­ti sy­vyy­den sää­tä­mis­tä.

TARKKUUS

Sää­dim­me ko­nei­den sy­vyy­sas­tei­kot 12 mil­liin, jyr­sim­me urat ja tar­kis­tim­me nii­den sy­vyy­den työn­tö­mi­tal­la.

KÄYT­TÖ

Otim­me huo­mioon nap­pien ja kah­vo­jen si­jain­nin se­kä sen, kuin­ka helposti ko­ne liu­kui ylös ja alas tan­ko­ja pit­kin.

NOPEUS

Jyr­sim­me MDF-le­vyyn met­rin pi­tui­sen, 12 mil­liä le­veän ja 15 mil­liä sy­vän uran. An­noim­me ko­nei­den ede­tä omaa tah­ti­aan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.